is toegevoegd aan uw favorieten.

De banneling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hij zich, van het noodige en onontbeerlijke verstoken, naar Tobolsk begeven. Daar werd hij van zijne makkers gescheiden en naar Kurgan gevoerd, waar hij, op het oogenblik, dat hij mij zijne geschiedenis vertelde, reeds drie jaar een ellendig bestaan leidde, zonder de minste tijding van zijn vrouw of kinderen te hebben ontvangen. De ongelukkige Sokoloff ontving voor zijn onderhoud slechts 20 kopeken daags op rekening van de kroon: hij moest zich dus alle gemakken des levens ontzeggen. Des winters woonde hij bij een gastheer, die bijna altijd dronken was, en bij een gastvrouw, die van zeer opvliegend karakter was, te midden van katten, honden, kippen en andere hoogst onzindelijke dieren. Des zomers — het was uit vrije verkiezing om alleen te kannen zijn — verbleef hij in den stal, waar ik hem ook een bezoek bracht. Een houten bed, van alles ontbloot, eene kleine tafel en een crucifix aan den muur opgehangen, was het eenige huisraad, dat hij bezat. Ach, wat had de man er behoefte aan het oog te vestigen op een God, stervende te midden der wreedste smarten, ten einde de zijne te kunnen verdragen en niet tot wanhoop te vallen.

Ondanks de ellende waarin hij verkeerde, was het onmogelijk hem eenige geschenken te doen aannemen. Hij leefde van brood, melk en quass *). Ik zag hem altijd zindelijk gekleed. De man was algemeen bemind; de familie van mijnheer Gravi ontving hem altijd met genoegen, omdat hij aan zijn beleefde manieren een bewonderenswaardige goede trouw paarde.

De arme Sokoloff bewaarde in zijn ongeluk eene gelijkmoedigheid, welke ik dikwijls bewonderd heb en waarin ik tevergeefs trachtte hem te evenaren. De eenige oogenblikken, waarin zijn hart eenigszins bewogen scheen, waren die, waarin wij ons alleen bevonden en elkander de geschiedenis onzer smarten herhaalden. Vooral als wij over onze kinderen spraken, hunne namen noemden, ontsnapten tranen aan ons beider oogen en werden wij zwaarmoedig.

Hoe jammer was het, dat hij geen Fransch kende en ik geen Latijn, de taal, welke alle Polen van kindsbeen afleeren spreken. Wat zouden onze gesprekken inniger zijn geweest.

*) Een soort van Russisch bier.