is toegevoegd aan uw favorieten.

De banneling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Behalve eenden en sneppen waren er ook eene groote hoeveelheid uitmuntende duiven en eindelijk zooveel merels, dat deze vogels in hunne vlucht een dikke wolk vormden en een boschje boomen geheel bedekten, wanneer zij er kwamen uitrusten. Deze vogels zijn zeer smakelijk, doch onze kleine voorraad kruit belette ons dikwijls een schot te lossen. De Pool verzekerde mij honderden malen, dat in het najaar alle soorten van wild zich aanmerkelijk vermeerderden en dat er alsdan ook hazen en korlioenen in overvloed te zien waren. Somtijds treft men in de omstreken van Kurgan ook wilde Indische hanen aan.

Er zijn echter geen beren in de nabuurschap dezer stad; wolven zijn er zeer zeldzaam, wijl het landschap te effen is; men vindt er weinig marters, doch veel hermelijnen. De lucht wordt somtijds verduisterd door eene ontzaggelijke menigte groote en kleine valken, welke zoo tam zijn, dat zij zich dikwijls tot in de stad vertoonen.

Bij het vermaak der jacht, waarvan ik een hartstochtelijk liefhebber was, en die mij eene zoo aangename gelegenheid bezorgde om mijn tijd door te brengen, voegde zich nog een ander genoegen, namelijk het landschap te zien, versierd met duizenden verschillende soorten van bloemen; onder welke ik heb opgemerkt de spirea filipendula, knollige spirea, in haar rijke kleurschakeering. Ik heb ook den zoeten geur ingeademd van menigvuldige grassoorten, onder andere: de artemisia abrotanum. Van alle zijden drijft men in die grazige vlakte de talrijke kudden hoornvee en paarden, welke daar zonder toezicht ronddartelen. Dit alles zag ik in de warmste dagen van het jaargetijde.

De zomer is in Siberië heet en droog, terwijl hij in Lijfland koud en regenachtig is: de onvveders, die van tijd tot tijd opstaken waren spoedig over en verfrischten nauwelijks den dampkring.

Onder de boeken, welke ik te mijner beschikking had, bevond zich een deel der werken van Seneca, die mij eene goede afleiding schonken te midden mijner smart. De gedachten en wenken van dien wijsgeer prentten zich in mijn geest en gesteund door mijn Christelijk gevoel hielpen zij mij den