is toegevoegd aan uw favorieten.

De banneling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mij nog restte en borg het met zorg tusschen mijne kleederen. Toen wachtte ik nog 10 minuten, tien bange minuten, om de onzekerheid van het lot, dat mij beschoren was.

Een gerucht, dat ik op straat hoorde, joeg mij naar het venster. Ik bemerkte Mijnheer Gravi, omringd door eene vrij talrijke menigte ; aan zijne zijde liep de dragonder, van wien mijn bediende gesproken had. Steeds nader kwam de menigte en recht op mijne woning aan. Met strakke blikken wilde ik op het gelaat van Gravi lezen, welke tijding hij mij kwam brengen. Het scheen mij, dat hij er vroolijk en opgewekt uitzag. Nu glinsterde er een straal van hoop in mijn hart

Weldra stond de volksmassa op het plein voor mijne woning. Mijnheer Gravi trad naar voren ; ik wilde hem tegemoet gaan, doch mij nogmaals bedenkende, bleef ik onbewegelijk in mijn kamer zitten, de oogen strak op de deur gevestigd. Zij werd geopend, ik beproefde te spreken, doch de woorden bestierven op mijne lippen.

„Gij zijt vrij, riep Gravi begeesterd uit, terwijl zijne oogen van aandoening schreiden, wees gelukkig, gij zijt vrij !" De goede man wierp zich in mijne armen, en kon geen woorden vinden, om zijne vreugde uit te drukken. Van alle zijden klonk het: „Gij zijt vrij.'' Beurtelings reikten de toegestroomde vrienden mij de hand en kwamen mij om strijd hunne gelukwenschen aanbieden. Ik stond daar als een marmeren standbeeld, door allen geëerd, en gehuldigd. Men zong en jubelde en prees raÜ gelukkig. Eu ik, ik was nauwelijks in staat al die vriendschapsbetuigingen te beantwoorden. Als een onbekende mij in dien toestand gezien had, zou hij gemeend hebben, dat men de vrijheid teruggeschonken had aan al die aanwezigen en dat ik alleen een gevangene bleef.

Toen de eerste vreugdekreten een weinig bedaard waren, naderde de dragonder en overhandigde mij een brief van den gouverneur van Tobolsk; ik opende dien eenigszins gejaagd en las:

„Mijnheer!"

Verheug u : doch matig uwe vreugdebetuigingen, uwe zwakke gezondheid eischt het gebiedend. Mijne voorspelling is vervuld: ik heb de zoete voldoening U te mogen aankondigen, dat onze