is toegevoegd aan uw favorieten.

De banneling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toonden mij het grootste vertrouwen, hetwelk zelfs hinderlijk en lastig werd door de groote nieuwsgierigheid, welke er uit voortsproot. Zij vroegen mij allen tegelijk wie ik was, waar ik heenging, welk mijn vaderland was, wat men er deed, enz. Hoeveel moeiten ik deed om hen te antwoorden, zij verstonden mij bijna niet, want zij spraken het Russisch nagenoeg even slecht als ik. Ik deed hun echter begrijpen, dat ik een Sakser was; toen begonnen zij over Saksen te spreken, zij ondervroegen mij en wenschten te weten, of Saksen nabij de Caspische zee lag. Zij kenden de aangrenzende Staten van Saksen niet, ter uitzondering van Pruisen, waarvan zij slechts een zeer verward denkbeeld hadden. Zij wisten niets, en hadden zelfs niet gehoord van den oorlog, die er op dat oogenblik in Frankrijk gevoerd werd. O, gelukkig volk!

Het kwam mij in de gedachte hen te ondervragen over dén Paus, hun zeggende dat ik niet ver van Zijne Heiligheid woonde. Zij gaven mij te verstaan, dat zij wel wisten, over wien ik hun wilde spreken en ik stond verwonderd, dat zij zoo goed over zijne tijdelijke en geestelijke macht het woord konden voeren.

De vrouw van den timmerman, die mijn spiegel minder vreesachtig en meer vertrouwd had gemaakt, was naderbij gekomen om dit gesprek te hooren. Zonder dat ik haar iets gevraagd had, had ze een paar eieren klaargemaakt, welke ze mij op een houten schoteltje aanbood.

Terwijl ik deze gebruikte zette ik mijn onderhoud met de huurlieden voort. Ik ondervroeg hen over den diepen haat, dien zij den Russen toedroegen. Dewijl de dragonder sliep en mijn bediende een vreemdeling was, konden ze vrijelijk aan hun gemoed lucht geven, en hun gevoelen uitspreken. Ik kwam dien avond te weten, dat hun afkeer van de Russische regeering zoo groot is als men zich maar kan voorstellen. Ik deed ook de ervaring op, dat de Tartaren een vrij, doch zeer heerschzuchtig, een verstandig, doch ook hoovaardig volk waren.

De Tartaren zijn tamelijk welgevormde menschen, nagenoeg allen van een sterk, zelfs al te krachtig gestel. Zij zijn hunne kracht bewust, en daarom is het onverklaarbaar, dat het gedrag der Russen hunne wraak niet meer opwekt. Zij worden slecht