is toegevoegd aan uw favorieten.

De banneling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

behandeld en zelfs onbarmhartig geslagen. Overkomt er een Rus op den grooten weg een ongeval, dan schieten de Tartaren haastig toe, helpen hem zoo goed zij kunnen en wijden hem de noodige hulp en verpleging. Welnu, in plaats van hun eene belooning te schenken, of zelfs hen te bedanken, spot de Rus met hunne kleeding, hunne taal en hun godsdienst. Men begrijpt gemakkelijk, dat deze handelwijze geheel misplaatst is. En ik overdrijf niet; ik ben zelve eenmaal de droevige getuige geweest van dergelijk schouwspel.

Ik trachtte de arme Tartaren te troosten en hun vertrouwen vermeerderde zoodanig, dat zij allen tot mij naderden. Doch op dit oogenblik was mijn rijtuig hersteld.

De timmerman vroeg mij slechts eene kleinigheid voor zijn loon ; tevergeefs drong ik er op aan, dat hij iets aannam voor de eieren, welke zijne vrouw mij voorgediend had. Ik verliet deze ongelukkigen, eene goede herinnering bewarende aan hunne welwillendheid en hunne vriendschap. Ofschoon de tijd mij zeer kostbaar was en ik dus het minste verlies betreuren moest, beken ik gaarne, dat ik hier deze drie uren alleraangenaamst had doorgebracht,

Ik vervolgde zonder ongeval mijne reis tot aan het laatste station voor Tobolsk, waar ik den 9den des morgens aankwam.

Door de vele regens waren de wateren sterk gezwollen en ik was, evenals op mijne eerste reis genoodzaakt de vier laatste wersten in een ellendige sloep af te leggen. Het weder was overheerlijk, even gelijk op mijn tocht naar het ballingsoord ; doch welke tegenstrijdige aandoeningen gevoelde ik bij dezen terugkeer. Ik zag als met andere oogen, en van geheel andere gevoelens doordrongen, kregen ook de voorwerpen, welke mij vroeger getroffen hadden, een geheel ander voorkomen.

Ofschoon de goede Becker mij allervriendelijkst had uitgenoodigd bij hem te komen logeeren, aarzelde ik zijn voorstel aan te nemen. Na rijp nadenken besloot ik hem voor zijne welwillendheid te bedanken, ik vreesde den gouverneur te mishagen. Daarom verkoos ik mijn intrek te nemen in hetzelfde logement, waar men mij de vorige maal zoo goed behandeld had.