is toegevoegd aan uw favorieten.

De banneling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik verzocht den goeden Sukin nog eene tweede boodschap te doen : mijn vriend te waarschuwen, dat het mij niet geoorloofd was uit te gaan, doch dat ik vrijelijk bezoeken mocht ontvangen.

Ik zeide hem, den Heer Graumann, in naam onzer teederste vriendschap, te smeeken, het gelukkig oogenblik te verhaasten, dat mij met mijne bloedverwanten moest vereenigen. Sukin was bij zijne eerste boodschap edelmoedig door mijn vriend beloond en dit was voor mijn trouwen bediende mede eene aansporing om zijne zending met de grootst mogelijken spoed te volbrengen.

Eenige minuten later verscheen Graumann en wierp zich met de innigste teederheid in mijne armen. Hij herhaalde mij, dat mijne echtgenoote het goedmaakte, doch verklaarde tevens, dat ik moest verwachten haar veranderd te zien en vooral zeer zwak. Hij deed mij andermaal inzien, dat het volstrekt noodzakelijk was, ofschoon zij mij reeds lang verwachtte, haar op onze ontmoeting voor te bereiden.

De wijze raad, door de innigste vriendschap ingegeven, stelde een breidel aan mijne al te vurige begeerte en ik stemde toe het oogenblik onzer vereeniging nog een weinig uit te stellen.

Toen Graumann mij een weinig bedaard zag, ging hij aldus voort: „Ik heb reeds aan uwe echtgenoote een voorgevoel willen geven van hetgeen weldra gebeuren zou door haar den brief te overhandigen, welken gij ongetwijfeld onderweg geschreven hebt en waarin gij haar verzoekt u tot het eerste station te gemoet te komen. (Het was de brief, dien ik Sukin medegaf, toen ik dezen vooruitzond. Hij had, zooals ik boven vermeldde, dien brief niet kunnen bezorgen, en gaf hem tegelijkertijd met mijne laatste biljet aan Graumann af.) Deze uitnoodiging u te komen opzoeken, kondigde haar uwe aanstaande komst aan en heeft haar reeds ten toppunt van vreugde gebracht; zij slaakte een kreet, omhelsde al hare kinderen en duizendmaal herhaalde zij: „Gij zult uw vader spoedig wederzien."

Daarop, nadenkende over den inhoud van uw schrijven, verzocht zij mij voor haar bij den militairen gouverneur een paspoort aan te vragen, zonder hetwelk zij de stad niet kon verlaten. Ik heb het haar beloofd en zelfs hield ik mij, of ik haar ging verlaten om deze boodschap te volbrengen. Nu keer