is toegevoegd aan uw favorieten.

De banneling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

15 Juni vertrekken — in korteren tijd dan zeven weken, in de hoofdstad aankwam, en dan moest de reis nog sneller afgelegd worden dan de post gewoon was dit te doen. Mijne vrouw kwam dus te vroeg te St. Petersburg; zij moest haar intrek nemen in eene herberg, want het vertrek, dat haar beloofd was, was nog niet gereed: en later vergat men zelfs het haar aan te bieden — zij van haren kant wilde er ook niet van spreken.

Ik zou deze kleine omstandigheid nooit aan het licht hebben gebracht, indien zij mij niet de gelegenheid verschafte de edelmoedigheid van mijn vriend Graumann op nieuw te doen uitkomen. Zoodra hij verwittigd was, dat de verteringen van mijne talrijke familie in eene herberg de middelen mijner echtgenoote te boven gingen, huurde hij, zonder er iets van te zeggen, eene gemakkelijke woning, betaalde de huur twee maanden vooruit en haastte zich er alles zoo in te richten, dat men er aan niets gebrek had. Toen alles in orde was, verzocht hij mijne echtgenoote hem te volgen. Hoe stond mijne goede Christel verwonderd en verrast, toen zij daar vijf net gemeubileerde vertrekken vond. In de keuken zag zij het noodige keukengerief; niets ontbrak, het linnen tafelgoed, een porceleinen servies, voorraad koffie, suiker en verdere waren, kaarsen enz. enz., alles was even net en van goede kwaliteit; nooit kwam zij te weten, wat mijn vriend voor die uitrusting besteed had. Zie, als men zulke welwillende personen op zijn levensweg ontmoet, dan vergeet men kommer en verdriet.

Ik acht mij daarom ook gelukkig hier bij het einde van mijn verhaal over de ongelukken mijner echtgenoote, openlijk hulde te brengen aan den heer Graumann.

Wat ontbrak er nog aan mijn geluk, nu ik mijne echtgenoote wederzag. Gij raadt het: de tegenwoordigheid mijner kinderen.

Nauwelijks had ik mijne vrouw deze opmerking gemaakt, of zij ijlde de deur uit, sprong in het rijtuig en ging ze halen. De kleine wachtten reeds met ongeduld de terugkomst hunner dierbare moeder, reikhalsden naar de omhelzingen van hun liefhebbenden vader. Het rijtuig kwam terug, ik bemerkte mijne lieve kinderen, de eene na de andere het bevallige