is toegevoegd aan uw favorieten.

De banneling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoofdje buiten het portier stekende. Zij snelden naar boven, ze waren bij hun vader, wierpen zich om zijn hals, omhelsden en liefkoosden hem : het was een tooneel van onbeschrijfelijk genot.

De uren liepen spoedig voorbij en wij bemerkten het niet. Reeds was de morgen en een gedeelte van den namiddag verloopen, en nog was de renbode niet van Gatchina teruggekeerd ; doch ik gevoelde niet, dat ik een gevangene wras, ik die mij in het zoete gezelschap mijner dierbaren bevond.

Eene gebeurtenis, die des avonds plaats had, kwam onze vreugde nog verhoogen. De Russische koopman, die mijn reisgezel geweest was, had gehoopt te Moscou tijdingen van zijne bloedverwanten te ontvangen, doch men had hem verzekerd, dat beiden, zijne echtgenoote en dochter, overleden waren. Toen hij mij te St. Petersburg ontmoette, was hij in de diepste droefheid gedompeld, ik zag herhaalde malen zijne tranen over de wangen biggelen. Hij was met mij in dezelfde kamer gebleven. Toen mijne vrouw verschenen was, had hij zich in een hoek van de zaal teruggetrokken en weende er in stilte: Eensklaps trad een koerier binnen, uitroepende: lwan Semenowitsch, uwe echtgenoote en uwe kinderen zijn hier. Bij deze namen stond hij op als iemand, die plotseling uit een bangen droom ontwaakt: hij vloog naar de deur; zijne vrouw en dochter waren reeds in zijne armen, het was eene herhaling van het tooneel, dat tusschen mijne Cristel en mij had plaats gehad, doch het wras nog treffender dan het onze door de vertwijfeling van den armen koopman, die zijne twee'dierbaarste panden op aarde verloren waande. Hij beschouwde ze met bewondering en zegende God, niet begrijpende, hoe hij zijne familie had wedergevonden.

Het was reeds zoo lang geleden, dat hij ervan gescheiden was! Hoe zou men in deze buitengewone gebeurtenissen den vinger Gods niet erkennen en den Hemel niet luide danken voor zooveel geluk!

O, van hoeveel gevaren had de Heer ons bevrijd, hoeveel rampen had Hij van ons afgewend; welke vaderlijke zorg droeg de goddelijke Voorzienigheid voor hare kinderen.

Wat zijn die menschen schuldig, en strafbaar voor God, die