is toegevoegd aan uw favorieten.

De banneling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(Wanneer een koning de misdaad gebiedt, zal hij ongetwijfeld zijn slachtoffer vinden.)

Men zal, geloof ik, zeer nieuwsgierig zijn te weten aan welk voorval ik mijne vrijheid te danken heb. Zeker is het, dat mijne Memorie aan den keizer, geen invloed heeft kunnen uitoefenen op de vrijspraak, dewijl de raadsheer, wien ik gelast had mijn verdedigingsschrift den keizer te overhandigen, te Kazan den koerier ontmoette, die mij het bevel mijner invrijheidstelling bracht. Ik moet dus mededeeling doen van de omstandigheden, die medegewerkt hebben, om mij aan mijne familie terug te geven. Ik heb, zooals te begrijpen is, deze feiten geput uit zeer authentieke bronnen. Men heeft mij verzekerd, dat de wreede procureur-generaal gedurende eene maand mijne papieren in een hoek van zijn kabinet onaangeroerd heeft laten liggen, zonder zich te binnen te brengen, dat deze papieren mij onder eene zware, doch ongegronde verdenking brachten en mijne ballingschap verlengden. Het is waarschijnlijk, dat hij zich noch mijner, noch mijner scripta's herinnerde en dat hij er zich weinig om bekreunde, of er zich feiten te mijner rechtvaardigheid in bevonden. Het was de keizer, die hem het eerst naaiden inhoud mijner papieren vroeg. De procureur moest ze toen lezen, zijne aanteekeningen maken en ze den keizer voorleggen; zijne bevindingen veranderden aanstonds de gesteltenissen van den vorst te mijnen opzichte. Ik twijfel evenwel, of dit onderzoek voldoende was om mij te redden; want men weet, dat het altijd moeilijk is te bekennen, dat men eene onrechtvaardigheid heeft bedreven en te besluiten die te herstellen.

De Voorzienigheid leidde een samenloop van buitengewoon gunstige omstandigheden. Mijn werkje, getiteld: De eerste koetsier van Peter III, was de aanleidende oorzaak mijner invrijheidstelling. Ik had dit werk eenige jaren geleden onder handen genomen en ik kan zeggen, dat ik er met genoegen aan arbeidde. De keizer was daarin een edele figuur.

Juist op het oogenblik mijner ballingschap werd het werkje in het Russisch vertaald door een begaafd jonkman, Krasnobolski. Hij wenschte het den keizer op te dragen en zocht daartoe den invloed van belangrijke personen aan het hof. Men trachtte hem van plan te doen veranderen, en ried hem sterk