is toegevoegd aan uw favorieten.

De banneling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Hambourg en andere periodieke bladen." Na deze vertrouwelijke mededeeling, begaf hij zich naar het venster. Daar deed hij eene voorlezing van een stuk door hem in het Fransch opgesteld en eigenhandig geschreven. Ik schrijf het hier woordelijk af met de door den vorst gemaakte taalfouten.

„On apprend de Pétersbourg, que 1'empereur de Russie, voyant que les puissances de 1'Europe ne pouvoit s'accorder entre elle et voulant mettre fin a la guerre qui la désolait depuis onse ans vouloit proposer un lieu oii il inviterait touts les autres souverains de se rendre et y combattre en champ clos ayant avec eux pour écuyer, juge de camp et héros d'armes leurs rninistres les plus éclairés et les généraux les plus habiles tels que M. M. Thugut, Pitt, Bernstofï, lui-même se proposant de prendre avec lui les généraux comte Von Pahlen et Kutusof. On ne scait si on doit y ajouter foi, toutefois la chose ne paroït pas destitueé de fondement, en portant 1'empreinte de ce dont il a souvent eté taxé.

(Men verneemt uit Petersburg, dat de keizer van Rusland, ziende, dat de mogendheden van Europa het onder elkander niet eens konden worden en een einde willende stellen aan een oorlog, die Europa sedert elf jaren heeft geteisterd, eene plaats wilde voorstellen, waar hij alle andere souvereinen uitnoodigt zich heen te begeven en er in afgesloten kamp te strijden, terwijl zij voor schildknaap, kamprechter en wapenheraut bij zich hebben hunne schranderste ministers en bekwaamste generaals, zooals de Heeren Thugut, Pitt, Bernstoff. Hij zelf stelt zich voor, met zich te nemen de generaals graaf Von Pahlen en Kutusof. Men weet niet, of men er geloof aan moet hechten, doch de zaak schijnt niet van grond ontbloot, dewijl zij den stempel draagt van datgene, waarvan hij dikwijls beschuldigd is.)

Nadat hij zijne lezing geëindigd had, begon hij te schaterlachen en ik meende, dat het mijn plicht was ook zoo te doen.

„Waarom lacht gij, vroeg hij tweemaal met opgewektheid, terwijl hij zelf zijne lachlust niet kon bedwingen. „Omdat uwe Majesteit zoo goed onderricht is. „Goed, goed, zeide hij mij het papier overreikende, vertaal dat in het Duitsch, bid ik u, bewaar het oorspronkelijke, doch bezorg er mij eene copie van.