is toegevoegd aan uw favorieten.

De banneling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de Hermitage, een even kundig als gezellig man; voor de bouwkunde: den Romeinschen architect Brenna, die mij de geschikste persoon in deze voorkwam; voor de schilderkunst de gebroeders Kugelchen, eveneens beminnelijke en bekwame lieden.

De keizer had de goedheid in alles toe te stemmen, wat ik hem voorstelde en gaf bevel, dat het paleis ieder uur van den dag open zou staan. De hofmaarschalk bracht in zijne hoedanigheid van kapitein van het paleis mij reeds den eersten dag al de vertrekken rond en vestigde mijne aandacht op de kostbaarste voorwerpen. Ik wachtte geen oogenblik en begon aanstonds mijn arbeid.

Er ging geen dag voorbij, of ik begaf mij ten paleize; ik richtte er mijne schreden heen des morgens, des namiddags en dikwijls vertoefde ik er tot laat in den avond. Bij het noteeren mijner opmerkingen, ontmoette ik menigmaal den Keizer, die mij met goedheid naderde en voor de zooveelste maal aanbeval, dat ik niets oppervlakkig beschrijven, maar tot in de kleinste bijzonderheden moest afdalen.

Thans meende ik de omstandigheden gunstig om mijn ontslag te vragen als directeur van den Duitschen schouwburg. Den 8 Februari diende ik den hofmaarschalk schriftelijk mijn verzoek in. Hij wilde mij wel eenige vleiende opmerkingen maken, doch ziende, dat ik vast bij mijn besluit bleef, verzocht hij mij eenige dagen te wachten. Eenigen tijd daarna hernieuwde ik mijn verzoek. Mijne aanvragen waren immer vruchteloos gebleven en ik zag, dat ik op deze wijze nimmer slagen zou — ik ging het dus anders aanleggen in de hoop, dat het minste voordeel, hetwelk ik kon behalen wel daarin zou bestaan, dat mijn arbeid als directeur verlicht werd. Ik bracht den hofmaarschalk duidelijk aan het verstand, dat de tijd, dien ik verplicht was aan het paleis Michaïlowitch te besteden, mij in de onmogelijkheid bracht mijn functiön als directeur behoorlijk waar te nemen, en ik vroeg de gunst, dat men mij een helper voor dit ambt bezorgde.

Deze gunst werd mij eindelijk toegestaan en men liet mij de keus van een geschikt persoon.

Ik had het genoegen over deze post te kunnen beschikken