is toegevoegd aan uw favorieten.

De banneling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nieuwsgierig te weten, hoever mijne beschrijving gevorderd was. Ik verzekerde hem, dat ik de eer zou hebben ze hem eerlang aan te bieden. Daarop verliet hij mij, op vriendelijken toon zeggende: „Ik verheug mij reeds bij voorbaat over het genoegen ze te zien."

Ik volgde den vorst met de oogen, toen hij den trap opsteeg. Bo'v en gekomen wendde hij zich nogmaals om en wierp mij een weiwillenden blik toe. Zeker kon ik toen niet bevroeden, dat deze de laatste zou zijn, waarmede hij mij vereerde en dat hij mij daardoor zonder het zelf te weten, een eeuwig vaarwel toeriep.

Den 12 Maart verspreidde zich vroegtijdig door de gansche stad de tijding, dat de jonge keizer den troon beklomnen had. Van af acht uren kwamen de grooten van het rijk den nieuwen souverein hunne hulde brengen in de kerk van het winterpaleis. Het volk gaf zich over aan de uitbundigste vreugdebewijzen.

De hoedanigheden van den jeugdigen monarch gaven het recht tot deze vroolijkheid en geestdrift. Des avonds was St. Petersburg aan alle zijden der stad geillumineerd.

De eerste stappen van keizer Alexander op de treden van den troon, waren wel in staat het vertrouwen zijner onderdanen op te wekken. Zijne troonrede sprak van goedhartigheid en rechtvaardigheid. Hij stond aan iedereen toe zich te kleeden volgens zijn smaak ; hij dispenseerde in de wet, die de inwoners van St. Petersburg verplichtte hun rijtuig te verlaten bij de nadering van een der leden van de keizerlijke familie; hij ontsloeg den procureur-generaal Obuljaninow, terecht gehaat om zijne onrechtvaardigheden en afpersingen ; hij schafte de geheime expeditie af, een waren geesel voor het land; hij gaf aan den senaat zijn vroeger gezag terug en schonk de vrijheid aan een groot aantal gevangenen. Wat was het troostend die ongelukkigen te zien, van hunne ketenen ontdaan, met verwondering rondom zich starende, dewijl zij hun geluk niet konden gelooven en dit voor een droom aanzagen. Nog treffender was het de vrijgelatenen hunne woningen te zien binnengaan, om de vreugde van den huiselijken haard te gaan genieten.

Ik heb met eigen oogen een reeds bejaarden kolonel gezien