is toegevoegd aan uw favorieten.

De banneling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn rabat en priesterlijken mantel ontnemen; hij zal twintig knoutslagen ontvangen en vervolgens geketend naar de mijnen van Nertschinski worden gevoerd om er tot zijn dood toe te werken".

Bij deze woorden viel de ongelukkige in bezwijming ; toen hij tot zich zeiven kwam, deed hij eenige stuiptrekkende bewegingen en verloor andermaal het bewustzijn. Men schoot hem te hulp, wekte de zinnen weder op. Aanstonds viel hij op de knieën en smeekte, dat men hem zou aanhooren. „Dit is hier de plaats niet", antwoordde de procureur. En waar dan, hernam de ongelukkige met droevige stem. Waar dan? Zal het hierboven zijn, in het andere leven ?"

De procureur gaf een teeken, dat men hem naar de gevangenis zou sleepen. Tevergeefs namen de bewoners van St. Petersburg deel in bet lot van den ongelukkige; tevergeefs riep men de gunst in van invloedrijke mannen; de Russische geestelijkheid schroomde niet hare smeekingen bij die van het volk te voegen ; Graaf Von Pahlen deed al het mogelijke om gratie voor den armen veroordeelde te verkrijgen, alles, alles was vruchteloos. Obuljaninow was de man niet, om een slachtoffer te laten ontsnappen, dat hij met zooveel voldoening gegrepen had. Pastor S*** werd dus naar de plaats der strafoefening geleid. Onderweg liet men hem op zijne schreden terugkeeren, om den bijstand te ontvangen van pastor Rein bok; vervolgens hernam hij den weg naar de strafplaats.

Zijne beide armen werden aan den noodlottigen paal gebonden; men had hem gedeeltelijk van zijne kleederen beroofd, om de uitvoering te beginnen, toen een officier aankwam en den beul iets in de ooren fluisterde. Deze antwoordde eerbiedig: Scluschu (ik begrijp hetj; vervolgens liet hij twintig maal de knout op den ongelukkige neer, zonder hem eenige smart te veroorzaken, door behendig de geeselroede over de kleeren te laten afglijden. Het is duidelijk, dat een invloedrijk, doch gevoelig man, die den onschuldige niet aan de schande had kunnen ontrukken, ten minste door zijn gezag hem de vreeselijke smarten van dergelijke foltering wilde sparen. De pastor werd naar de gevangenis teruggeleid. Mijnheer Von Pahlen zocht verschillende voorwendsels om het vertrek naar de mijnen