is toegevoegd aan uw favorieten.

Litteratuuroverzicht der Bataklanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en denken van een volk niet in stukken snijden: daarvoor is het een organisch geheel. Ik kan dan ook niemand de moeite van zoeken geheel besparen. Best mogelijk, dat iemand iets zal zoeken onder zeden en gewoonten (wat een rekbaar begrip!) wat hij daar niet vindt, maar dat wellicht bijv. onder adatrecht voorkomt, of omgekeerd. Een consequent doorgevoerd systeem zoeke men dus in dit overzicht niet. Vooral maak ik geen aanspraak op onfeilbaarheid, al heb ik althans naar volledigheid gestreefd. En het spreekt wel vanzelf, dat ik mij ten zeerste aanbevolen houd voor terechtwijzingen, aanvullingen, verbeteringen, kortom voor critiek in den ruimsten zin. Dit kan niet anders dan het doel, dat met dit werkje beoogd wordt, ten goede komen.

De stof is onder de volgende hoofden gebracht:

a. iopographie en karteering,

b. geologie,

c. flora, fauna, klimaat,

d. voorwaarden en middelen van bestaan,

e. anthropologie,

f. ethnographie,

g. zeden en gewoonten,

h. adatrecht,

i. godsdienst,

j. taal- en letterkunde,

k. afbeeldingen en platen,

I. verhouding tot (resp. invloed van) buurvolken,

m. verhouding tot (resp. invloed van) het Europeesch Bestuur.

Deze rubrieken behoeven voor het meerendeel geen nadere toelichting; overigens leze men de opmerkingen, die daaromtrent bij de behandeling van den eersten kring zijn gemaakt.

Aan de behandeling van elk der zes kringen en van het deel „Generalia" gaat in de daarop betrekkelijke afdeeling een opgave van de litteratuur vooraf. Deze litteratuuropgave is zoo volledig mogelijk, wat daarom nog niet zeggen wil, dat niets mijn aandacht is ontsnapt. Bovendien heb ik welbewust ook achterwege gelaten sommige berichten en mededeelingen, die kennelijk aan andere artikelen of boeken waren ontleend, waartegenover staat, dat meer uitvoerige verzamelwerken voor het meerendeel zijn opgenomen. Soms is daardoor het raadplegen der daarin verwerkte bronnen vrijwel onnoodig geworden. Ook dit verklaart het ontbreken in de opgave van sommige gegevens. Verreweg het meeste van de opgegeven litteratuur heb ik bijeenverzameld en doorgewerkt;