is toegevoegd aan uw favorieten.

Litteratuuroverzicht der Bataklanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dezelfde. Karo-Bataksche vertellingen (1904). Verhand. Batav. Gen. Dl. LVI le. stuk.

Dezelfde. Mededeelingen omtrent, en opmerkingen naar aanleiding van het „PëkOewaloeh"ofhetdoodenfeestdermërga Simbiring (1902). Tijds. Bat. Gen. XLV blz.541—556.

Dezelfde. Eene verklaring van den naam van het Sëmbiring'sche doodenfeest, ald. XLV1 blz.472—475,(wegens de foutieve schrijfwijze van den naam van het feest in het hieraan voorafgaand artikel, zijn de opmerkingen omtrent de mogelijke beteekenis daar waardeloos. Doch ook de hier gegeven verklaring deugt niet).

Dezelfde. Over schrift en uitspraak van het Karo-Bataksch (1900). Tijds. Bat. Gen. XL1V blz. 12—23 (door het bezigen van het Mandaïlingsch lettertype bij den druk der Karo'sche woorden is dit artikel gedeeltelijk jammerlijk misvormd).

Dezelfde. De Bataks (lezing met lichtbeelden gehouden in „Ons Huis," 1906, niet in den handel; eigendom van de Vereeniging tot het houden van voordrachten met lichtbeelden; de origineele photo's zijn in mijn bezit).

Dezelfde. Karo-Bataksch woordenboek. Leiden 1907.

K. Kehding. Das Pfeilgift der Karo-Batta's (1897). Schriften der naturf. Ges. Dantzig, neue Folge IX.

(Uittreksel: Globus LXXII (1897) No. 17 blz. 276.)

J. C. J. Kempees. De tocht van Overste van Daalen door de Gajo-, Alas- en Bataklanden (1904). Amsterdam 1905.

Dr. H. Kern. Drawidische volksnamen op Sumatra (1903). Bijdr. Kon. Inst. 7 I blz. 358—362.

Alt. 0. Kruyt. Het Animisme in den Indischen Archipel. 's-Gravenhage 1906. (Dit werk bevat gegevens, gedeeltelijk op mondelinge mededeelingen berustende, die nergens anders voorkomen.)

H. C. Kmyt. Berichten uit Deli. Med. N. Z. G. Dl. 34 (1890);

idem uit Boeloeh Awar, ald. Dl. 35 (1891) (alles nog zeer voorloopige mededeelingen).

Dezelfde. Bezoekreis op het plateau, ald. Dl. 35 (1891) blz. 309 e. v. (ofschoon zeer uitvoerig, toch, ook naar des schrijvers eigene verklaring van geen bizondere ethnographische waarde).

v. L(ingen). De nieuwe zending onder de Bataks. Med. N.Z. G. Dl. 34 blz. 210—222. (UitdeDelicourantvan 1890,Nrs.9en 10.)