is toegevoegd aan uw favorieten.

Litteratuuroverzicht der Bataklanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Overzicht der gegevens.

Brenner, blz. 202, verhaal van den vogel „Radja Bein" (lees Bajan), verklarende den oorsprong der „geneeskrachtige" planten en bladeren; blz. 202—203 verhaal omtrent de afstamming van een deel der menschheid van verschillende diersoorten; opmerking omtrent de „Maleische" namen der goden. (De mededeelingen zijn vrij verward en vaag. Vg. hierbij Joustra. Vertellingen, No. 4 der verhalen, blz. 85—123, terwijl ik nog moet opmerken dat ik nog onuitgegeven verhalen bezit, die o. a. ook over Radja Bajan handelen. Zooals steeds bij paralellen, heeft men tal van afwijkingen, terwijl ook dikwijls in één verhaal gegevens van verschillende aard en oorsprong verwerkt zijn.) Blz. 218 Karo'sch Zondvloedverhaal (in een noot de opmerking omtrent den „Arabischen" oorsprong); blz. 222—224, sage omtrent de maan (verward; vermoedelijk heeft de schrijver niet juist de bedoeling van den verhaler begrepen); over maansverduistering; over den regenboog; voorstellingen omtrent het onweder, de aarde, het uitspansel, de onderwereld; blz. 226 verhaal van Si Doendang (bedoeld is Doenda Katekoetan, dat evenwel veel uitvoeriger voorkomt, a. bij Westenb. Aant. blz. 244—252, b. Joustra, Vertellingen, No. 2 blz. 28—54. Zie vooral van de inleiding — blz. 28—33 — de blz. 30—32, en voorts verschillende noten onder de vertaling); blz. 227 een ander verhaal omtrent den tooverstaf; iets over 't gebruik dier staven.

Westenb. Aant. blz. 210, het gebruik der woorden: swarga en naraka is napraterij van de Maleiers, geen Bataksche voorstelling; hij aanvaardt niet Dr. Hagen's conclusie, dat het Islamisme vroeger „tot in het hartje van Toba" zijn invloed heeft doen gelden (vg. over Mal. invloed mijn opmerking Vertellingen, blz. 89—90); blz. 211, de beweging van het Islamisme kwam al