is toegevoegd aan uw favorieten.

Litteratuuroverzicht der Bataklanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H. J. J. L. Ridder de Stuers. De vestiging en uitbreiding der Nederlanders ter West-kust van Sumatra. Amsterdam 1849. 2 Deelen. (Uitgegeven door P. J. Veth.) Over de Bataks handelen: Inleiding blz. XLVII1—LIV; LXV11, LXXI. Deel I blz. 219—234, Deel II blz. 44-66; blz. 122—152.

J. R. Stuurman. Aardrijkskundige beschrijving der onderafd. Sipirok (met kaart). Tijds. K. A. G. 2e S. XI blz. 169—194. Dr. H. N. vanderTuuk. Bataksch-Nederduitsch woordenboek. Amsterdam 1861.

Dezelfde. Bataksch leesboek, le stuk ald. 1862.

Dezelfde. Toba'sche Spraakkunst ald. 1867.

Dezelfde. Taalkundige Aanteekeningen en Bladwijzer enz. R. D. M. Verbeek. Verslag No. 10. Geologische beschrijving van de landstreek tusschen Siboga en Sipirok. Jaarb. Mijnwezen Ned. Ind. 1877,1 blz. 21, met kaart 1 :250.000. Joh. Warneck. Das Eherecht bei den Toba-Batak. Bijdr. Kon.

Inst. 6, IX blz. 532—543. Dit artikel, gelijk trouwens alles van dezen schrijver munt uit door helderheid en nauwkeurigheid.

Dezelfde. Studiën tiber die Literatur der Toba-Batak. Mitth.

des Seminars für Oriënt. Sprachen a.d. Kön. Friedr. Wilhelms-Universitat. Berlin Ile Abt. 1 (1899), blz. 101-139.

Dezelfde. Der Bataksche Ahnen- und Geisterkuit. Algem. Mis-

sionszeitschrift 1904.

Dezelfde. Tobabataksch-Deutsches Wörterbuch. Batavia 1906.

Monatsberichte der Rheinischen Missions-Gesellschaft, te beginnen met het jaar 1861. Ofschoon het eigenlijke werk der zending uit den aard der zaak verreweg de grootste plaats inneemt, bevatten toch deze „Berichte" heel wat gegevens ook van anderen aard. Bij het doorzoeken van het archief te Barmen is mij gebleken, dat over het geheel de brieven enz. zeer goed in die „Berichte" verwerkt zijn. Ook komen er belangrijke opstellen in voor, wat land- en volkenkunde aangaat, vooral in de eerste jaargangen. Het belangrijkste moge hier aangeduid worden: