is toegevoegd aan uw favorieten.

Litteratuuroverzicht der Bataklanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

burgerrechterlijke zaken minderjarig of onbevoegd tot handelen; de waris (voogd); blz. 250, bepalingen omtrent het weduwschap (wat op regel 5 en 6 wordt meegedeeld lijkt mij bijna ondenkbaar); blz. 251, de adat beschermt aan den anderen kant de vrouw zeer.

Huwelijk. Neum. IV, blz. 468 e.v. 't Huwelijk geschiedt

bij koop, de djoedjoer en waarnaar deze zich regelt; wat nog bij de djoedjoer komt; het „mandingding"-huwe\i\k (iets als het „sëmondo" en toch ook weer anders); de „hotang na opat"; huwelijk zonder koopprijs; blz. 474, de acht gevallen, die tot een huwelijk kunnen leiden; blz. 475—480 (zie zeden en gewoonten); blz. 482, Huwelijksvormen, huwelijk in den anggi-ni-radja-stand; blz. 483, de verloving; blz. 484, de schaking; blz. 485 e.v., mahiompo, manaïk, mandakit.

Blz. 487—490, verschillende regelen en verplichtingen, waarvan de schrijver zelf zegt, „dat ze wel bestaan, maar niet immer zonder veel moeite toegepast worden (en dus) veel kwestiën veroorzaken" (vraag: Bestaan die vaste regels dan wel? Schrijver deelt zelf mee, dat er verschillende meeningen zijn).

Verbodsbepa- Blz. 491—492, verschillende verbodsbepalingen lingen' in zake huwelijk.

Polygamie. Blz. 493, de veelwijverij; de verhouding der

verschillende vrouwen van één man; verdeeling der materiëele voordeelen.

Oorlogsrecht. Blz. 503—509, zeer uitvoerige beschrijving van den „adat-oorlog" zooals die gevoerd werd vóór den Padri-tijd.

Staatsregeling Neum. V, blz. 1—52 handelen over: Staatsenz- regeling (blz. 3—7), Marga's (blz. 7—8), Standen

(blz. 9—13), Ingezetenen (blz. 13—15), Hoofden en Bestuur (blz. 16—22), Inkomsten der hoofden (blz. 22—26), Slavernij (blz. 26—41), pandelingschap (blz. 41—44), grondbezit en grondrechten (blz. 44—52) hetwelk alles iets meer in bizonderheden zal aangeduid worden:

Staatsregeling. Blz. 3—7, hoe een gebied verkregen wordt;