is toegevoegd aan uw favorieten.

Litteratuuroverzicht der Bataklanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Erfrecht.

nissen; bekentenis geldt als bewijs; over den eed; blz. 242—243, de zeven ordalia; blz. 244—249, over het recht van verdediging; veroordeeling bij verstek; verjaring (komt niet voor); solidaire aansprakelijkheid; blz. 249—251 over de gerechts* kosten.

Strafrecht. Blz. 251 —256, over straffen, waarvan acht

soorten. (Zie verder beneden). De blz. 257—318 handelen over de wetten; de verdeeling in paragraphen maakt het overzicht gemakkelijk: § 1 Huwelijksrecht. handelt over verloving en huwelijk; blz. 257—260 over de verloving; verbreking der trouwbelofte; blz. 261—263 over de gehuwde vrouw (met verwijzing naar het hoofdstuk over „de Bataksche vrouw"); § 2 (blz. 263—269) over de echtschei¬

ding: wijzigingen in de adat ten gunste der vrouw.

§ 3, over erfrecht, waarvan schrijver zegt, dat geen zaak zoo duister is als deze; blz. 269—273, zeker is slechts, dat de oudste zoon de meest bevoordeelde is, daarna de jongste; waardoor de dood (in rechten) geconstateerd wordt; wettige erfgenamen; over de verdeeling der poesako enz.; § 4 (blz. 273—280), over den „waris" (voogd) en de verschillende beteekenissen, die dit woord hebben kan; over zijn bevoegdheid; over mondigheid.

§ 5 (blz. 281), over namen en titels, met verwijzing naar wat daarover vroeger (IV, blz. 464 e. v., zie; „Zeden en gewoonten") is gezegd.

§ 6 (blz. 282—283) handelt over bezit en

eigendom; wie het bezitrecht enz. hebben; het karakter er van; hoe het kan teloorgaan; grondeigendom, het karakter hiervan; recht op jacht en visscherij; andere eigendom; de „handslag"; § 7 (blz. 284), over bewaargeving; § 8 (blz. 284—285), over pandgeving, § 9 (blz. 286) over borgen; § 10 (blz. 287-290) over schulden: twee categorieën; wijze van betaling; termijnen; verjaring (heeft nimmer plaats); speelschulden, strafrecht. § li (blz. 291-297) over misdrijven tegen de algemeene zaak: landverraad, rustverstoring

Namen en titels.

Bezitrecht enz.