is toegevoegd aan je favorieten.

Litteratuuroverzicht der Bataklanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Overzicht der gegevens.

(Om het eigenaardige van de figuur van Singa Mangaradja, van welker beteekenis men totnogtoe geen afdoende verklaring heeft gegeven, acht ik een eenigszins gedetailleerde inhoudsopgave wel gewenscht. De in aanmerkingen komende artikelen zullen na elkaar behandeld worden.

Singa Manga- Pleyte, Singa Mangaradja, blz. 1 — 17, het radja. verhaal (blz. 18-41 geeft de Bataksche tekst),

blz. 42—45, „Aanteekeningen" van Meerwaldt, blz. 46 48, „Aanhangsel" (een in originali gegeven aanroepingsformulier). Blz. 1—7, zou men kunnen noemen de genealogie van Singa Mangaradja. [Vreemd (uit Bataksch oogpunt) is op blz. 3 de plotselinge overgang der afstamming in de vrouwelijke lijn. De genealogie van S. M. .in dit verhaal wijkt zeer af van de door VanDijk en Meerwaldt gegevene. M. i. is de verklaring deze, dat S. M. niet alleen een historisch legendarisch persoon is, maar deze figuur ook een mythischen (religieusen) kant heeft, wat juist in dit artikel sterk in het oog springt. En dan mag men geen historischen maatstaf aanleggen. Wil men de figuur leeren verstaan, dan zal men m. i. bij de bestudeering dit tweeslachtig karakter in het oog dienen te houden.] Dan volgen (blz. 7—14) ..mededeelingen en onderwijzingen" van Batara Goeroe, omtrent afkomst, marga, muziekwijs en sombaons van Toean Bangkara; over de markten, de badplaats van den te verwachten zoon; over den oorsprong van Soboe, marga, melodie en naam van het landschap Oedjong Sinomba, over enkele planten en waartoe die moeten dienen, en eindelijk over enkele wetten en boeten (blz. 8—14, op welke laatste in een noot melding wordt gemaakt van in het legaat van v. d. Tuuk aanwezige wetboeken; a. van Pasariboe, groot 283, b. van Nai Pospos, groot 90 folio bladzijden); blz, 15 — 17 geeft dan de