is toegevoegd aan uw favorieten.

Stadsbezit in grond en water gedurende de middeleeuwen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Buitendien was de hertog hem nog 9000 gg. schuldig, waarschijnlijk voor een deel ten gevolge van het voorschot, dat de graaf voor de brandschatting aan Neithard Fox den Ommelanden geleend had en dat deze hem nooit teruggegeven hadden. Denzelfden dag (8 Oct. 1499) beloofde Albrecht deze aan Edzard te zullen teruggeven of anders hem al het land tusschen het Damsterdiep en de Eems, benevens den Dam te schenken '). Voorloopig had de Oostfries het Oldambt en den Dam in handen.

In dezen tijd van nood moest de stad evenwel nog meerdere concessies doen. Toen zij daarop belegerd werd door Albrecht, liet zij zich vinden tot een verdrag, waarbij zij al hare rechten op de Ommelanden voorloopig opgaf, ook die op het Oldambt en den Dam, totdat het Reichskammergericht beslist zou hebben, wie in dezen de eigenlijke rechthebbende was a).

In het volgende jaar verbrak de stad het verbond, maar hare krampachtige pogingen van dit en de volgende jaren om hare rechten van suprematie over de omgeving te bewaren, leidden alleen tot grootere uitputting. In 1506, tegelijk benauwd door George van Saksen en Edzard van Oost-Friesland, zag ze geen ander middel tot behoud, dan zich geheel aan den laatste te onderwerpen. Ze moest „alle de regeringe der omlanden afftreden ende sich der landen noch der stad ouericheijt neet annemen"3). De trotsche koopstad, die nog voor ruim tien jaren zelf hare slotvoogden in de Ommelanden en in Friesland had gehad, moest den graaf toelaten een blokhuis binnen hare muren te bouwen. Deze liet die bepaling geen doode letter blijven. Terstond na zijnen intocht werd er een sterk kasteel gemaakt. De Ommelanden, die vroeger de stad hadden versterkt tegen een mogelijken aanval van buiten, zorgden nu voor het graven der grachten en het opwerpen der bolwerken 4) en hielpen om haar den toom in den mond te wringen, die zij zelve zoo menigmaal hadden gevoeld.

De hertog van Saksen, verrast door dit onverwachte optreden van zijn bondgenoot, moest wel toezien. Hij kon niet meer dan den schijn redden en benoemde Edzard tot zijn stadhouder. Deze gedroeg zicli evenwel als onafhankelijk landsheer. Was hij nu maar in staat geweest de stad behoorlijke bescherming te verleenen! Doch hij kwam weldra overhoop te liggen met George. Graaf en stad werden in den rijksban gedaan en de wapenen van den hertog verleenden den ban zooveel kracht, dat Groningen zich tot Karei van Gelder 0111 hulp wendde. Door de stad werd evenwel

1) FriedlSnder, Ostfriesisches Urkb., II, nos. 1641 en 1042.

2) Sicke Berin., blz. 51 vlg. Graaf Edzard kreeg van den hertog do belofte, dat hem, indien het Kammergerieht de landen aan de stad toewees, zijne vorderingen in geld betaald zouden worden : Friedlander, II, no. 1606.

3) Volgens de oorkonde bij Rengers, I, blz. 201 vlgg.

4) Sicke Benn., blz. 173 vlg.