is toegevoegd aan uw favorieten.

Stadsbezit in grond en water gedurende de middeleeuwen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJLAGE I.

Overzicht over den omvang van liet stadsbezit in erven en huizen, gelegen binnen de stadsmuren, getrokken uit de rekeningen of uit soortgelijke bronnen van enkele Duitsche en en Ncderlandscke steden.

Vooraf dient opgemerkt te worden, dat de weinig systematische wijze van boekhouden in de middeleeuwen het in den regel onmogelijk maakt huizen en erven te scheiden. Het moet wel eens bevreemden, dat met de opbrengst van huizen, welker bezit volstrekt niet in zich sloot het bezit van den grond, waarop zij gebouwd waren, en die lang het karakter behielden van roerend goed, samengesmolten werd hetgeen men uit erven ontving.

De onderscheidene pachten en renten echter, die door beide opgebracht werden, namen alle een bijzondere plaats in tegenover de belastingen, waardoor het inkomstenbudget grootendeels gevormd werd, zoowel door de wijze, waarop zij geïnd werden, als door hun weinig wisselend bedrag; vandaar, dat men ze gewoonlijk in één post vereenigde.

Keulen. (Die Kölner Stadtrechnungen des Mittelalters, bearb. von R. Knipping, Publ. der Gesellschaft f. Rhein. Gesch., XV, 1897—'98, S- 2 ff., 06 ff.

De censibus j «

civitatis. =1 De post „de censibus civitatis"

j = 3 bestaat uit niet nader gespecificeerde huis- en grondtijnsen benevens de

1370—'71 893 1B 4 jS j 2,5 °/0 opbrengst van sommige vleeschhni-

1371—'72 19 10 zen en markten en winkeltjes. Ook

1372—'73 1,734 6 5 1,5 van de zalmbanken. Voor de jaren

1373—'74 1,405 5 2,7 1370—1393 worden slechts drie

1374—'75 1,459 4 9 2,1 huizen en één toren afzonderlijk

1375—'76 1,069 3 6 1,2 opgegeven (Einl. S. LXIX) en daar

1376—'77 930 — N. 4. In den statutenbundel van 1407

1377—'78 1,051 7 1,2 (Stein, Acten v. K.iln, II, S. 199 ff.)

1378—'79 1,454 2 0,9 worden onder het hoofd, „van den

1379—'80 1,065 7 6 1,1 hoefsteden und erven" 8 hofsteden

1380—'81 899 1 8 0,8 (op S. 201 nog afzonderlijk ééne

1381—'82 1,419 4 1 „houfstat" vermeld) en 2 huizen

1382—'83 1,008 7 6 1,3 opgegeven. In de jaren 1414—1432

1383—'84 987 6 6 0,8 worden + 900 "ffi aangeduid als

13