is toegevoegd aan uw favorieten.

Repertorium Noviomagense

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

[Weve, J. J.] Verslag van de Commissie benoemd door den Gemeenteraad van Nijmegen, dd. 10 Aug. 1895, met opdracht om advies uit te brengen op welke wijze een eventueele restauratie van de Kapel op het Valkhof zou behooren te geschieden. Nijm. October 1895, 8°.

Recensie van het Bouwkundig Weekblad, naar aanleiding van het rapport der Commissie van advies voor de restauratie der Carolingische Kapel. P. G. en N. Cr. 5 Dec. 1895.

De gebouwen op het Valkhof. Verhandelingen van het 26' Taal- en Letterkundig Congres (1898). 2' afd. bl. 120.

Plath, K. De restauratie der Karolingische Kapel op het Valkhof te Nijmegen, zijn vrienden in Nederland aangeboden. Overdruk uit de Nieuwe Rotterdamsche Courant.

Muller Fzn., S. Dr. Konrad Plath, het Valkhof te Nijmegen en de nieuwste opgravingen (Recencie) „Museum". Maandbl. voor geschied, en philol. Jan. 1899.

Zie ook Polemiek tusschen de Oudheidkundige Commissie te Nijmegen en Mr. S. Muller Fzn. in de N. Rott. Ct. 26 en 31 Mei, 3, 5 en 6 Juni 1894. Nijm. Weekblad 3 Mei 1894.

Boer, G. M. de, Het Valkhof te Nijmegen. Tijdschr. voor Geschied, en Volkenk. 1899.

Bergh, L. Ph. C. van den, Chronologische naamlijst deiburggraven en richters van Nijmegen. Nijmeegsche Bijzonderheden. 1881.

Deze lijst is ver van compleet.

KufFeler, J. C. van der Mear van, De Nijmeegsche burggraven. Varia uit de Gesch. van Nijm. overgedrukt uit „de Gelderlander".

Schevichaven, H. D. J. van, De Burggraaf. Bijdr. en Meded. der Ver. „Gelre" D. V. bl. 6<► en Bijlagen C. I—VI.

Jonckers, R. H. Graadt, Verblijf van prins Willem den V op de burgt te Nijmegen, van 7 Nov. 1786 tot 23 Oct. 1787, bij den burggraaf Willem baron van Lynden, met bijvoeging van eigenhandige en onuitgegevene brieven van Z. H. aan den burggraaf. Nijm. 1847, 8\