is toegevoegd aan uw favorieten.

Repertorium Noviomagense

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE APOSTOLISCHE SCHOOL EN DE QUARTIERLIJKE ACADEMIE.

[Betouw, J. in de], Quartierlyke Academie en Apostolische of Latynsche school te Nymegen. z.j. of pl. 8°.

Kan, J. B. Geschiedenis der Apostolische school te Nijmegen. le stuk (niet verder vervolgd). Tijdschr. voor de gymn. en H. B. Scholen. 1865.

Oud maar niet verouderd. Rede geh. 31 Maart

1869, bij gelegenheid van het 325 jarig bestaan der Apost. school, thans het gymnasium te Nijmegen. Utrecht 1869, 8°.

Schevichaven, H. D. J. van, Een en ander aangaande de Latijnsche school. Penschetsen D. II.

Aarssen, A. Een Nijmeegsch schoolcontract (1573), met inleiding en aanteekeningen. Geld. Volksalm. 1873. Ontleend aan Arkstee Oude Hoofdst. der Batav. 1788, bl. 276.

Schevichaven, H. D. J. van, Reglement van de Apostolische school te Nijmegen 1601. Nijm. 1894, 8°.

Herdruk van een eenig exemplaar, berustende in de bibl. van het

British Museum te London.

Instructie waer nae den rector ende alle de meesters der Latynsche schoole deser stadt respectivelick soo in 't regeren als onder-wysen harer discipulen sich sullen hebben te reguleeren. Nym. 1648, 16 blz. goth. letter.

Ampliatie op de instructie ofte ordonnantie by een eerbaer raedt deser stadt over het regeren ende institueren der discipulen de Latijnsche schole frequenteerende, ghestatueert ende ge-emaneert. z. pl. of j. 4 bl. goth. lett.

Schonck, E. J. B. (rector der Lat. school te Nijm.) Eeuw-zang uitgesproken by gelegenheid van eene gewoone win terpromotie der Latynsche schooljeugd. 10 Febr. 1801. Nym. 1801. 8°.

Cantate met welkers uitvoering het zanggezelschap onder de zinspreuk „Tot Vermaak en Stigting" verzocht is de aanstaande promotie der Latynsche schooljeugd te vereeren. Nym. 1806, 8°.

Toespraken gehouden bij de opening van het [nieuwe] gymnasium te Nijmegen. Nijm. 6 Sept. 1881. 8°.