is toegevoegd aan uw favorieten.

Repertorium Noviomagense

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Overgelevert den 7 Octobcr l<üd, alniGr cinnox sudjn . i. Tot haere verantwoordinge tegens alle de geenediehaer achterrughs hebben geblameert ende t'onrecht beschuldigt met dese en gene falciteyten omme, waer 't mogelyck, haer onder de gemeente een quaden naem aen-tevrijven, ende alsoo bij deselve haetelyck te maken. Met bylagen 4"., 30 blz. (26 Oct. 1<03).

Korte Voor-reden. Den onpartydige, waeren vryheyt liefhebbende leser sall, enz. (Brieven aan den Landdag over de afgezette leden van den magistraat, 29 Nov. 17Ö3, onderteekend M. L. Singendonck) z. j. of pl. 4°. 62 blz.

Copia. Missive van de drie steden des Nymeegschen quartiers, Nymegen, Tiel en Bommel, aen de Hoogh Moogende Heeren Staten Generael der Vereenigde Nederlanden (14 Dec. 1703) 4°. 12 blz.

Aen de Hoogh Mog. heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, dd. 29 Dec. 1703, 4 blz. fol.

Kequest van „de oude ende wettige regenten der steden van de quartieren Nymegen ende Veluwe," ter bestrijding van de laatst voorgaande missive.

Missive van de wettige regenten van Nymegen, Tiel en Bommel aen de Hoogh Mog. Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden. (Arnh.) 1(03, 4°. 16 blz.

Verbael en deductie voor de oude en wettige magistraet der stadt Nymegen, Leiden, 1703. Volgt op bl. 3: Aen die Ed. Mo. Heeren, enz. Dan op bl. 5 de meer uitvoerige titel: Verbael en deductie voor de oude en wettige magistraet der stadt Nymegen, raeckende het aldaer wegens het af- en aen-setten van gemeensluyden en van de magistraet sedert de maent van May 1702 is voorgevallen. Leyden, 1703. 32 blz.

Een extract uyt de Geldersse Geschiedenissen van Arent van Slichtenhorst, reght-geleerden, aangaande de verschillen en oneenigheden tusschen Arnold, hertog van Gelre ter eenre, ende de stad Nymegen ter andere zyde, in 1458 voorgevallen ende het compromis daar over ingegaan, pagina 248, z. pl. 32 blz. (1703.)

Beschuldigingen van Nijmegen tegen Hertog Arnold en derzelver wederlegging door den Vorst.