is toegevoegd aan uw favorieten.

Repertorium Noviomagense

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gemeesteren, schepenen ende raedt der stadt Nymegen. 23 April 1704. 4°. 4 blz.

Generale en particuliere grieven en beswaren tot laste van d'ontsette regenten der vrye-rycks-stadt-Nymegen, provisionelyck uyt eenige der gerichtelycke informatiën en documenten van bewys te samen gesteld, door de tegenwoordige wettige regenten en gemeens-luyden derselver stadt (8 Mei 1704). 22 blz. met twee bundels documenten 44 en 56 blz. Nym. 1704, 4°.

Het exemplaar van dit geschriftje in het bezit der Mij. van Nederl.

Letterk. bevat achterin handschriftelijke aanteekeningen van Joh.

Smetius fil.

Debat van de oude en wettige regenten der stad Nymegen tegens seecker boeckje geïntituleerd Generale en Particuliere Grieven en Beswaren van de ontsette regenten der vrye ryckstadt Nymegen. 4". 8 blz. z. j. of. pl.

Vervolgh van het debat van de oude en wettige regenten tegens seker boeckje geïntituleerd Generale, enz. 4". 8 blz. z. j. of pl.

Nader vervolgh of het derde deel van het debat der oude ende wettige regenten der stadt Nymegen tegens seecker boeckje, enz. 4°. 8 blz. z. j. of pl.

Vierde deel van het debat van de oude en wettige regenten der stadt Nymegen tegens seecker boekje, enz. 4°. 8 blz. z. j. of pl.

Hoogh Mogende Heeren. U Hoogh Mogende missive van den 6 deser aan 't Hoflf Provintiaal, enz. Brief van 21 Mei 1704 van burgemeesteren, schepenen en raad der stad Nijmegen aan de Staten Generaal. Afwijzing van een voorslag om gemachtigden naar s Gravenhage te zenden. 4". 8 bl. z. j. of pl.

Aen de Hoogh Mo. Heeren Staten Generaal. Dankbetuiging der regenten van Nijmegen, voor het spoedig „assopieren der differenties in de provintie," dd. 6 Juni 1704.

Missive van de Heeren van Nymegen aen Haer Ho. Mog. Wy hebben ons tot nogh toe, enz. Onderteekend: Borgemeesteren, schepenen en raedt der stad Nymegen, dd. 28 Juny 1704.