is toegevoegd aan uw favorieten.

Repertorium Noviomagense

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ordonnantie, gearresteerd by burgermeesteren, schepenen en raaden der stad Nymegen, en schout, burgemeesteren en schepenen der stad Rotterdam, op de wagenposterye tusschen die twee steden. Nym. 1791. 4°.

De Patriotten aan hun medeburgers de vrienden van het huis van Oranje. (Bij het naderen der Fransche legers worden de prinsgezinden bedreigd met het lot dat „de Fransche rebellen in de Vendée bejegend heeft"), z. j. of pl. in plano.

Publicatie. Vryheid, gelykheid, broederschap. (Het stadhouderschap, personeel en erffelijk, mitsgaders de Ridderschap binnen deze provincie zijn afgeschaft, enz. 7 Febr. 1795) in plano.

Oproeping. Vryheid, gelykheid, broederschap. (Ter stemming over de vraag of het schependom met de stad vereenigd zal blijven. 18 Aug. 1795). Nym. 1795.

Notificatie. Het gemeente bestuur der stad Nymegen aan hunne mede-burgers heil en broederschap. In ervaring gekomen zijnde, enz. (Publicatie betr. het zich alhier vestigen van vreemden, 12 Juny 1799). Nijm. 1799 4°.

ZEDEN, GEBRUIKEN EN GEWOONTEN.

B(ergh, L. Ph. C. van den), Van de Blaauwe Schuit te Nijmegen. Geld. Volksalm. 1845.

Poll, W. van de, Een Wagenspel te Nijmegen in de 16e eeuw. Geld. Volksalm. 1895.

De Vastenavond te Nijmegen in den Ouden Tijd. P. G. N. C. 28 Febr. 18 Febr. 1897.

Schevichaven, H. D. J. van, Vastenavondviering P. G. N. C. 19 Febr. 1899.

De Zwaarddansers te Nijmegen

en elders. Penschetsen I.

Poll, W. van de, Keuren tegen de St. Nicolaas-viering in de 17® eeuw P. G. N. C. 12 Dec. 1897.

In de ploeg spannen. Herinnering aan een oud Geldersch Volksgebruik [o. a. te Wichen en te Beek]. Geld. Volksalm. 1887.