is toegevoegd aan je favorieten.

Repertorium Noviomagense

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Episode uit de strafrechtpleging te Nijmegen (1660). Geld. Volksalm.

Engelen. Lijfstraffelijke Rechtspleging (te Nijmegen). De Oude Tijd. 1873, 1888.

Scheers, J. H. S. Een kist in het Weeshuis te Nijmegen (Lijfstraffelijke rechtspleging). Oude Tijd, 1874.

De houten huik, rok of ton; de schand-

steenen en de ijzeren dril- of draaikooi te Nijmegen. Oude Tijd, 1873.

Schevichaven, H. D. J. van, De schandsteenen en de stadston. Penschetsen I.

Gerechtelijke trouwing bij contumacieele absentie van een der partijen. Bijdr. en Meded. van Gelre, II.

Statut raeckende de distributie van de cooppenningen comende van verwonnen ongerede goederen onder de concurrerende crediteuren, ende cautie by deselve te stellen, met het gevolgh en aencleven van dien. Nym. (1682) 8 blz.

Nader statuit, rakende de distributie van de koopspenningen, komende van verwonnen ongerede goederen, onder de concurrerende crediteuren, ende de cautien by dezelve te stellen, met het gevolg en aankleven van dien; voorts de administratie van de vacante en desolate boedels (1 Nov. 1730). Nym. 4°. 8 blz.

Provisionele ordonnantie over d'appellen of provocatien, dewelke volgens resolutie van borgermeesteren, schepenen ende raedt, sampt gemeens-luyden der stadt Nymegen, in dato den 26 Sept. 1708, van het Ed. en Waerde schepen-geright derselver stadt in civiele saecken weder sullen komen als van oudts aen scheffen-meesteren en scheffenen des conincklycken stoels en stadt Aacken— Nym. 1709, 4°. 16 blz.

Over deze appellen zie Gelre Bijdr. en Meded. D. V. bi. 87.

Resolutie over de appellen der stadt Nymegen (1711). Grt, Geld. Plactb. III, 194.

Resolutie over de appellen in het schepengericht der stadt Nymegen, met opheffinge der poenale resolutie van October, 1711 Grt. Geld. Plactb. III. 374 (1721).