is toegevoegd aan uw favorieten.

Repertorium Noviomagense

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Waal. Zijn vrouw, beide dochters en een bij hem inwonende dame verdronken. De predikant, dien het gelukte uit het rijtuig te komen, werd gered.

La Serve, W. J. Ter Gelegentheydt dat den weleerwaarden heer Gerardus Wilhelmus Finman, bedienaar des goddelijken woordts in de gemeente der hooge- en vrye heerlykheyt Dieden, op Vrydagh, den 11 September 1767, ten ondertrouw wierdt aangetekent met juffrouw Laurentia Hoogers, omme vervolgens, na de ergaane kerkelijke proclamatien in den huwelyken staat te worden bevestigt binnen de stadt Nymegen. 8 bl. fü.

Aan het einde: Dees wenschen by uw leeven — Doet een uwer voogd en neeven — Die by leven en bij sterve — Zig tekent — Willem Jan La Serve.

Over G. W. Finman zie boven bl. 59.

Smetius, J. Epithalamium Rev. D. Johanni Brebereno a Dyck, pastori ecclesiae Wichensis, et ornatissimae virgini D. Sibylla Bouwens. (XII Cal. Mart. Jul. An. CIO IOCXL). Noviom ; in plano.

Smith, J. (Smetius) In nuptias Rev. viri D. Simeonis Ruytingii, Ecclesiae Noviomagensis pastoris, et praestantissimae virginis D. Caeciliae Broen. Celebratas XXVIII Martii. A°. CIO IOCXLV. Amstelod. 4°.

Ruytingius, S. Rouw-Clachten over 't onverwacht af- sterven van den Eerwaerdige, Godsalige, Hooghgeleerde D. Abrahamus Tielenius, in sijn leven getrouwe bedienaer des H. Evangeliums tot Nymegen. Overleden in zijn geboorte

stadt Aken, den ~ Junij 1662. Nym. 1662. 4°. (Gevolgd

door een Latijnsch rouwdicht van Smetius.)

Smetius, J. Funus sive exequiae elegantissimi et literatissimi viri Johannis Schultingii, eloquentiae et histor. Professoris ordinarii, repentina et immatura a morte sublati. (1666). 4°. (Gevolgd door rouwdichten van anderen). Treur-digt op het droevigh afsterven van den hoog-welgeboren heer Stephen, baron van Weideren, luytenant generael der Infanterye van den Staat, collonel van het oud Gelders regiment, gouverneur der stadt Meenen &a,