is toegevoegd aan uw favorieten.

Boekerij van wijlen Mr. J. C. de Koning, met andere aanwinsten op het gebied der staats- en rechtswetenschappen en der nieuwe letteren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In 1901 overleed een man die voor de tot standkoming onzer UniversiteitsBibliotheek veel had gedaan, de oud-wethouder Mr. J. C. de Koning. Dat zijne zorg voor den bloei der instelling onverminderd was gebleven, bleek uit zijn uitersten wil, waarbij hij zijne geheele rechtsgeleerde boekerij aan de Bibliotheek vermaakt had, terwijl uit zijne overige boeken eene vrije keus was toegestaan.

Het legnat bleek zeer belangrijk te zijn. De schoone complete reekseu van rechtsgeleerde tijdschriften en repertoria waarvan de Bibliotheek tot dusverre veelal slechts één exemplaar bezat, maken het nu mogelijk in vele gevallen zoowel te helpen wie in de Bibliotheek iets wil nazien, als wie een deel te huis wil raadplegen. Tal van werken die nog niet aanwezig waren brachten eene welkome aanwinst, en zelfs het groote aantal boeken die er reeds waren, en waarvan eeu tweede exemplaar van geen nut zou zijn, kwam uitmuntend te pas, daar het nu mogelijk werd, door eene practische schikking het bruikleen-contract met de Praktizijns-Sociëteit tot eene goede afwikkeling te brengen, zonder het geringste verlies voor de Bibliotheek.

Van niet minder waarde was het niet rechtsgeleerde deel van het legaat. Op het gebied der nieuwe letteren bezat de erflater eene buitengewoon rijke boekenverzameling, waaruit krachtens de gemnakte beschikking voor de Bibliotheek alles mocht worden uitgezocht wat niet reeds aanwezig was. De aanwinst kan iu waarde wellicht met de boekerij van Potgieter op eene lijn gesteld worden, en sluit zich daarbij op het schoonst aan.

Eene veel kleinere, maar toch zeer belangrijke aanvulling bracht eene partij werken uit de nalatenschap van wijlen Mr. S. J. Hingst, door de familie ten geschenke gezonden. Op het gebied van rechtsgeleerdheid en wetgeving bevatte deze schenking een groot aantal boeken die er nog niet waren, en daarnaast kregen we eene keurige collectie letterkundige werken, vooral Engelsche.

Door een en ander is de afzonderlijke druk van dezen catalogus van rechtsgeleerde en letterkundige boeken voldoende verklaard. Het is eene complete lijst der aanwinsten in beide vakken over den laatsten tijd. Naast de gelegateerde en de geschonken werken is ook alles wat aangekocht is, en waarvan de titels niet reeds gedrukt waren, er in opgenomen. Voor beide vakken is de volgorde alfabetisch, bij beide volgt, wanneer het alfabet ten einde is, nog eene supplementaire lijst van intusschen gereed gekomen titels. De letterkundige afdeeling sluit onmiddellijk aan bij den catalogus waarin de boekerijen van A. J. de Bull en Mej. S. J. Potgikter zijn opgenomen.

Dc Bibliothecaris C. P. Burg kr Jr.