is toegevoegd aan uw favorieten.

Het vasten bij Israël

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In de omschrijving is nog de bepaling opgenomen, dat men vast „voor korteren of langeren tijd", omdat een onthouding natuurlijk hare grenzen heeft en de duur der onthouding buiten het begrip vasten omgaat.

Een omschrijving is evenwel niet meer dan een ander woord voor dezelfde zaak. Om het vasten goed te leeren kennen, moet men hot nader beschouwen als geschiedkundig verschijnsel. Eerst na grondige kennismaking met de vormen, waarin het voorkomt en de verschijnselen, waarmede het gepaard gaat, kan men zich een oordeel vormen over de beteekenis van het vasten.

§ 2. Beschrijving van het vasten.

Gaan wij in de eerste plaats na. wnar het gebruik voorkomt.

Om met onzen eigen tijd te beginnen: het is van algenieene bekendheid, dat in de hedendaagsche li. Kath. Kerk het vasten niet slechts voorkomt en geldt als een verdienstelijk werk, maar ook, dat de geloovige Roomsche niet dan met ledige maag ter communie mag komen. Wanneer wij teruggaan langs de lijnen der geschiedenis van het Christendom, dan zien wij, hoe door alle tijden heen, van het oudste ( hristendom af tot op heden, de vastengewoonte haar bestaan heeft gehandhaafd. Voorbeelden als dat van eene Catharina van Sienna, voor wie de eucharistie bijna het eenige voedsel was. dat zij tot zich nam. van een Simeori Stylites. een Paulus van Thebe. oen Pachomius, zijn welhaast voldoende, om het groote gewicht van den vastenritus in de Christelijke Kerk aan te toonen. Tertullianus schreef een afzonderlijke verhandeling : ,.de jejuniis ', en het is duidelijk, dat de Christelijke Kerk in liet sanctioneeren van dit gebruik een beroep kon doen op het N. Testament. Het Christendom