is toegevoegd aan uw favorieten.

Het vasten bij Israël

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

n. ('hr. een rustpunt, wat beneden zal blijken. Het is alleen om die reden, dat een bespreking van eenige teksten uit de Oud-( liristelijke letterkunde in dit verband noodzakelijk werd geacht.

§. 2. cis; n:y ; etymologie en omschrijving.

In de bronnen voor de kennis van den Israëlietischen godsdienst en liet Jodendom wordt het begrip vasten op tweeërlei wijze uitgedrukt. In de Hebreeuwsche taal spreekt men van en H2V) met welke woorden in t Grieksch zouden overeenkomen resp. vyrrsueiv en Txxeivow r//v \pv%>jv. Over elk der beide uitdrukkingen iets naders.

cis (arab. j»Lo) behoort volgens Gesenius" Thesaurus tot de werkwoorden, waarvan de „origo est in ore clauso." In werkwoorden als cal, CH, nol, Din, etc. ..sonum oris clausi (hm, dm) imitatur" (onomatopoëtica). Dezelfde kracht heeft de m in w. w. als Döü, cm. En evenals analoog hiermede cyu .,oris clausi notio ad saporem" te kennen geeft, zoo doet dit CIS ,.ad inediam". Hiermede stemt overeen de gewone overzetting van ciï met ons vasten.

Die beteekenis toch laat zich uit O.T?clie voorbeelden gemakkelijk afleiden. Duidelijk spreekt wel 2 Sam. 12 : 10v. Als Nathan Dav id heeft aangekondigd.dat Jahwe hem wegens zijn misdrijf, tegenover Uria en diens huisvrouw begaan, zal straffen met den dood van zijn kind, ,.zoekt de koning God voor den knaap qix in DV1, gaat naar binnen en legt zich op den grond neder." Nu komen de „oudsten van zijn huis' tot hem om hem tot opstaan te bewegen, maar David weigert DDK ma nSl: „en gebruikt geen spijs met

hen. Op den 7<lln dag sterft het kind en als nu David dit van zijne dienaren vernomen heeft, staat hij op van den giond. wasclit en zalft zich, trekt andere kleederen ann, gaat