is toegevoegd aan je favorieten.

Het vasten bij Israël

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1 Sam. 31 zou men recht hebben hier te denken aan oprecht en ongeveinsd smartgevoel bij David. Toch verzet zich dit verhaal meer nog dan 1 Sam. 31 tegen de opvatting, dat het vasten enkel uitdrukking zou zijn van die droefheid. Indien het niet anders ware dan een onwillekeurig gevolg van de diepe smart, dan zouden ook, met denzelfden maatstaf gemeten, het rouw bedrijven, het kleederen scheuren uitingen moeten zijn van die overheerschende stemming. In het afgetrokkene ware dit zeker mogelijk, maar onwaarschijnlijk wordt het, nu ons wordt bericht, dat niet alleen David, maar ook al de mannen, die bij hem waren, kleederen scheuren, rouw bedrijven, weenen, vasten. Voor de laatsten toch, die als volgelingen van David vijanden van Saul en de zijnen waren, bestond veeleer reden om zich te verblijden, allerminst om te treuren en aan die stemming op meer dan ééne wijze uiting te geven. Ook uit deze verzen blijkt dus, dat wij nog een anderen grond voor het vasten moeten zoeken dan enkel de smart over een geleden verlies. Maar ook hier laat die grond zich niet uit de medegedeelde feiten alleen afleiden.

2 Sam. 3 : 35. Nadat Joab zich over den dood van zijn broeder Azaël gewroken heeft door Abner op verraderlijke wijze den doodsteek toe te brengen, is David .over die daad van zijn veldoverste niet slechts zeer ontstemd, maar hij beveelt Joab en het gansche volk, dat bij hem is: scheurt uwe kleederen, omgordt u met treurgewaden en bedrijft rouw, voor Abner uit. David zelf gaat achter de baar. Bij het graf weent niet alleen David, maar het gansche volk. Daarop heft de koning op Abner een klaagzang aan, waarop het gansche volk hem nog meer beweent, vs. 26—34. ,.En in den loop van den dag kwam het gansche volk David dringen brood te nuttigen '); maar David zwoer: zoo, ja meer

') Zoo moet vertaald worden en niet: om met David brood

te breken." Hier aan een lijkmaal te denken is gezocht