is toegevoegd aan uw favorieten.

Het vasten bij Israël

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het weenen, dient tot verhooging van de uitwerking der gebeden.

Wanneer Tobias (Tobith 1 : 11), in tegenstelling niet de andere naar Nineve weggevoerden, zich zorgvuldig onthoudt \an heidenspijs, dan is dit niet te beschouwen als vasten. Zijn streven, zooveel aan de Wet getrouw te blijven als hem mogelijk is. doet Tobias angstvallig onreine spijs vermijden. Maar onthouding van onrein voedsel is iets anders dan vasten. Deze tekst behoort daarom niet thuis onder de voorbeelden van vasten. Evenmin mag als zoodanig geciteerd worden Judith 12 : 2.

Anders staat het niet Tobith 12 : 8, waar een gebed met vasten en barmhartigheid en gerechtigheid wordt geprezen (xyxsbv 7rpo7sv%yi /aitx wittcixc •/.. r. A. 1)) Deze zinsnede is opmerkelijk. Terwijl barmhartigheid en gerechtigheid tot s menschen zedelijk leven behooren en hare beteekenis in de praktijk ligt. hebben gebed en vasten hun plaats uitsluitend in het godsdienstig leven. Ook hier dient het vasten tot versterking van het gebed, en beeft slechts relatieve waarde. Maar bovendien blijkt uit bet feit, dat de schrijver o.m. bidden en vasten aanprijst, dat onthouding door hem wordt aangezien voor een verdienstelijk werk 2).

Judith 1 : 9, 13. Als llolofernes met zijn legermacht nadert, slaat de Joden de schrik om het hart. In hun angst roepen de Israëlieten tot hun god om hulp. Zij verootmoedigen zich met strenge vasten (xvtpwxv. . . trpo? tov Secv b èxrreveicf, [ieyxty, xxt £Txxsivoü<rxv tx: ■•luxxq x'jtüv èv èxrsi/elyi //.c/xavi). In pl. v. 't laatste F/.Teveiy. hebben verschillende H.S. (o. a.

') In den Sinaïticus, die overal sterk afwijkt, luidt dit vers :

xyocsov tporev%ii y.srx kx'i zteytj.ocrijvy //.era dikxiorvvvii /xxm.ov

>ƒ T AOt/TO$ [l STK y.ÜlKl'xi.

2) Een Lat. tekst heelt: „Adsit autem in oratione et jejunio assiduitas ..."