is toegevoegd aan uw favorieten.

Het vasten bij Israël

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in IV Esra niet denkbeeldig. Door langdurig en stelselmatig de natuurlijke, behoefte aan voedsel niet te bevredigen, roept men een abnormalen geestestoestand in het leven. De ongewone helderheid van geest ontaardt in overspanning, naar gelang men langduriger niet eet en zich meer met geestelijke dingen bezig houdt. De verbeelding begint te werken. Op die wijze is het zeer verklaarbaar, dat Daniël, die veel vastte en vurig bad, den engel Gabriël meende te zien. Alleen Daniël zag de verschijning, de mannen, die bij hem waren, zagen haar niet (10 : 7): voor dit geval het beste bewijs, dat hij in .,verrukking" (extase), den bovennatuurlijken Gabriël aanschouwde.

Niet anders staat het met IV Esra. Het zevendaagscli vasten, het bidden en weenen, dit alles tezamen heeft de extase tot onmiddellijk gevolg. Esra is „helderziend", ziet en spreekt met Uriël. omdat hij gevast en gebeden heeft.

In beide gevallen is dns het visioen een natuurlijk gevolg van het niet-eten en veel nadenken en bidden. Maar (en hier ligt het verschilpunt tusschen het vasten in Dan. en IV Esra), terwijl Daniël met zijn vasten slechts verootmoediging bedoelt en de gevolgde openbaring de niet verwachte uitwerking is, stelt Esra zich met onthouding niet zoozeer verootmoediging ten doel als wel de uitwerking, d. i. de openbaring 1). Voor Daniël is het vasten als verootmoediging doel. voor Esra slechts middel. Esra weet, dat niet-eten en veel bidden den mensr-h openbaringen brengt en daarom wordt met beslistheid gezegd, dat op een zevendaagsch vasten met zekerheid de verschijning als ook de openbaring volgt. Voor Daniël is het tot op zekere hoogte toevallige ervaring, dat na zijn langdurige verootmoediging Gabriël verschijnt. In IV Esra geschiedt het vasten met het bewuste streven naar

') Dat Uriël Esra telkens tot vasten en bidden aanzet, behoort tot de inkleeding.