is toegevoegd aan uw favorieten.

Het vasten bij Israël

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook 9 Tammuz als datum van de verovering der stad genoemd. Op die wijze verkrijgt men drie vastentijden van resp. 3 dagen, een week en een maand. I)e rouwtijden (behalve die in Tebeth) eindigen met een vreugdefeest, 15 Ab en den grooten Verzoendag, volgens R. Simeon b. Gamaliel de grootste feestdagen in Israël. M. Taan. 4 : 8. Nu zijn ,,drie dagen, eene week en eene maand juist de officieele termijnen voor den rouw over een doode." Daar de verschillende gebruiken op !) Ab en 10 Tischri grootendeels rouwgebruiken zijn, schijnt de gevolgtrekking gewettigd, dat ook hier gerouwd wordt over een doode. Maar de vreugdedagen, die de rouwtijden besluiten, verbieden ons te denken aan rouwbedrijf om een gestorven nienscli. Dergelijke vroolijklieid laat zich het best verklaren, ais „besluit van een rouwklacht over een gestorven god. die krachtens zijne goddelijke natuur weer bestemd is te herleven. De langdurige rouw, het heftig rouwmisbaar en onmiddellijk daarop die uitgelaten vreugde, dat alles wordt dan aanstonds begrijpelijk." Die god zou geweest zijn Tammuz, bij de Grieken bekend als Adonis. T. en A. mogen evenwel niet willekeurig voor elkaar verwisseld worden. De verschillende verklaringen van de in de geheele oudheid voorkomende Adonismythe zijn niet toepasselijk op den Palestijnschen Tammuz. ,,In het algemeen gesproken moge het volkomen juist zijn. dat de schoone, maar in den bloei der jaren stervende god eene personificatie is van de even schoone als snel voorbijgaande bloei der lente, waarbij men dan of de solarische verklaring als lentezon of de tellurische als lente-vegetatie op den voorgrond kan stellen; dergelijke algemeene beschouwingen, waarbij de verschillende trekken tot één godenbeeld worden saamgevoegd, zijn volstrekt niet in den geest van het oude Semitische heidendom. Daar dragen de goden niet dat persoonlijk karakter, maar zijn slechts personificatiën van zekere natuurlijke krachten en invloeden." ,,De lokale omstandigheid, dat Kanaan door een akkerbou-