is toegevoegd aan uw favorieten.

Het vasten bij Israël

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

derzoek in die richting zou ons op geheel ander terrein brengen.

§ 5. Het vasten vóór Paschen.

Het vasten vóór Pésach behoeft ons niet lang bezig te houden. In het O. T. zijn ons daaromtrent geen bepalingen bekend. Wel wordt reeds op den 14den Nisan het eten van het gezuurde verboden, maar dit behoort bij het Mazzothfeest, dat onmiddellijk na Pésach aanvangt. De bepaling, voorkomende in den Schulchan Aruch1), dat men op den 14den Nisan van 10 uur in den morgen af niets gedeesemds meer mag gebruiken, heeft dus met Pésach niet te maken. Aldaar heet het ook, dat den 14den Nisan alle mannelijke eerstgeborenen vasten 2). Doch de mededeeling, dat overigens niemand mag vasten 3), is niet juist. Want M. Pesachim 10 : 1 C— T. Pes. 10 : 1) luidt : rpoD (T. "fi 3ly) CTIDÜ '3"iy acc? ny Stnw'ai? ':y i^sjo rp'nni? ny cns nnia^:

„Den dag vóór het Paaschfeest omstreeks het avondoffer (d. i. 14 Nisan vanaf + 3 uur in den namiddag) zal niemand [meer] iets eten tot zoolang het donker is; zelfs de behoeftige in Israël zal niets gebruiken, vóórdat hij zich om het paaschmaal heeft geschaard." Hieruit blijkt dus niel slechts, dat allen gehouden zijn te vasten, maar ook, dat het niet-eten met het avondoffer begint. Doch R. Eliëser b. Jakob zegt, dat de onthouding vóór Paschen vanaf 13 Nisan 's avonds ("ic?y nyaiN UNO) moet worden in acht genomen, terwijl R. Jehuda oordeelt: „vanaf het stralen der zon" (nonn pntsn), d. i. zoodra de zon vol aan den hemel staat, T. Pesachim 2 : 18.

') Schulchan Aruch, Deutsche Uebers , ed L e d e r e r, S. 49 ; ed. Löwe Is, S. 98.

s) ed. Lederer, S. 48; ed. Löwe I2 S. 96; wellicht ontleend aan Soferim 21 : 3: nosn aiya (nasn ^s1?) pynoir' ni-naan.

") ed. Löw e, S. 96.