is toegevoegd aan uw favorieten.

Het vasten bij Israël

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ker afkondiging al of „iet noodzakelijk was naar gelang van de omstandigheden en verhoudingen des levens, behoefden in de Wel geen voorschriften te worden opgenomen. Hel uitroepen van vastdagen lag in de hand van de leidslieden der gemeente. Aan hun beleid en oordeel kon worden overgelaten of het houden van een vasldag naar aanleiding van een onheil, enz. noodig was, Joël 1 : 14; 2 : 15

Doch kwamen laatstbedoelde vastdagen aanvankelijk betrekkelijk zelden voor, langzamerhand veranderde dit. Werd in toenemende mate van algemeene of gemeente-vasten gebiuik gemaakt om de godheid te verzoenen uf haar gunstbewijzen te ontlokken, dit. zoomede het te gelijker tijd opkomen van private onthoudingen, was voor den alles reglementeerenden schriftgeleerde voldoende reden ten aanzien van publieke, maar vooral van private vasten bizondere bepalingen op te stellen.

1)0 ^ ftststelling van het bepaalde onderscheid der twee soorten vasten wordt ons gemakkelijk gemaakt door T. Taan.

- : Wat is het verschil tusschen private vasten

(Tir'n)en publieke vasten (hd'v Ti)? Bij gemeentevasten eet en drinkt men, zoolang het nog dag is (cv -nyao), wat niet het geval is bij private vasten. Rij gemeentevasten is verboden: werken, wasschen. zalven, schoenen dragen en de bijslaap, wat niet het geval is bij private vasten. Rij gemeentevasten bezoekt men de synagogen om te lezen, wat niet het geval is bij private vasten. Bij gemeentevasten bidt men de 24 beracha s. wat niet het geval is bij private vasten, ten. Bij gemeentevasten heffen de priesters hunne handen 4-maal per dag op, wat niet bet geval is bij private vasten. De gemeentevasten worden niet onderbroken door de feestdagen vermeld in de Meg. Taanith, wat niet het geval is met private vasten."

De korte vorm, waarin de Tosefta het verschil samenvat,