is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Het landschap Drenthe kreeg alzoo weldra eène gelijke regering „terug, als het vroeger had gehad, doch onder andere benamingen „van de verschillende collegiën, welker leden door het volk „waren gekozen" ').

In verband met de acte van staatsregeling van 1798 werden de Representanten op 30 Januari2), de Gecommitteerde Representanten 3) en de President van Coevorden en Drente '*) op 19 Februari 1798 uit hunne betrekkingen ontslagen en den volgenden dag vervangen door het Intermediair Administratief Bestuur in het voormalig gewest Drente.

Van 30 Maart 1799 tot 24 Juni 1802 werd Drente bestuurd door de Financieele Commissie van het voormalig gewest Drente 8).

Ter uitvoering der staatsregeling van 1801, die Drente indeelde onder het departement van den Ouden Ysel, ressorteerde Drente onder het Departementaal Bestuur van den Ouden Ysel (later Overijsel) over 1802 — 1805. De dagelijksche leiding was opgedragen aan de Gecommitteerden uit 't Departementaal Bestuur van Overijsel tot de dagelijksche administratie der financiën in Drente.

De nieuwe staatsregeling van 1805 verklaarde, dat deze vereeniging voorloopig zou in stand blijven, doch dat de wet daaromtrent nadere voorschriften zou kunnen geven 6). Naar aanleiding daarvan trachtte Drente, met goeden uitslag, te bewerken, dat op het voorloopig de nadruk werd gelegd en de vereeniging werd opgeheven. Zoo trad op 1 Augustus 1805 het Landschapsbestuur van Drente op in plaats van de tegenwoordige Staten, terwijl de functiën van het college van Gedeputeerden werden opgedragen aan den Raad van Financiën 7).

') Magnin, Geschiedkundig Overzigt, deel III, 2de stuk, bladz. 303—304

*) Notulen Representanten i. d.

®) Notulen Gecommitteerde Representanten i. d

4) Magnin, a. w. bladz. 304. Zie ook notulen Gecommitteerde Representanten d.d. 19 Februari 1798 en notulen Intermediair Administratief Bestuur d.d. 20 Februari 1798.

5) Notulen Intermediair Administratief Bestuur d.d 30 Maart 1799; notulen Financieele Commissie d d. 30 Maart 1799 en 24 Juni 1802.

6) Staatsregeling d.d. 1805 art. 10.

7) Notulen Landschapsbestuur en Raad van Financiën i d.