is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een hardhandig optreden tegen v. Rossum deze wereldkundig zou maken hetgeen men liefst verborgen hield? Of wel berustten onder hem misschien stukken op deze oneenigheden betrekking hebbende?

Omstreeks 1609 overleed van Rossum *) en naar men zeide had toen de magistraat van Kampen, zijne woonplaats, „alle „sijne cantoeren, cofferen ende pampieren versloeten ende in „goede bewaerniss gestelt" 2). In verband daarmede vaardigden Drost en Gedeputeerden op 4 Mei 1609 den secretaris van hun college af met een voorschrijven aan bedoelden magistraat, „om „alle de pampieren, de landtschap eenichsints toucherende, van de „erffgenaemen oever te neemen, die hi tot noch toe geweige(r)t „hadde an de landtschap ofte heeren Gedeputeerden te laeten „volgen''. In ruil daarvoor zou de secretaris den erfgenamen „antellen" „de summe van tweehondert gulden, die hi bi de „landtschap van wegen sijn tractement ten achteren was" 3).

Deze zending heeft 'tgewenschte gevolg opgeleverd. Althans in den straks te vermelden inventaris der staten-archieven d.d. 1627 worden stukken vermeld „gevonden onder de pampieren van „Hexrick van Rossum", — en „Pampieren van Henrick van „Rossum, lantschrijver, t1 samen gebonden ende alsoo geteijckent". Verder worden in genoemden inventaris vermeld „01de registeren „van besayde landen ende hoornden beesten, staende buitten „op „Papieren van hemrich van Rossum, lantschryver"", die zeker tot de van de erfgenamen overgenomen stukken behoorden; — en „Diverse olde stucken, waeronder verscheijdene Reekeningen „van Henrick van Rossum als ontfanger der lantschap Drenthe, „bijeengebonden ende alsoo geteijckent", en „Olde reekeningen „van den lantschrijver Heimerich van Rossum", waarmede dit wellicht eveneens 't geval was.

Drente's bestuur was trouwens in dien tijd zeer zorgvuldig om de „landschapspapieren", die onder ambtenaren berustten, te verwerven. Zoo werden (op 8 Januari 1613 en 18 Mei 1620 4))

') Zijn testament is van 22 April 1609 (Archief Kampen, Boek van testamenten 1606—1619 fol. 83).

') Aldus was ook aan anderen bericht. Zie de missive van Gedeputeerde Staten van Friesland aan Burgemeesteren en Raad van Kampen d.d. 29 Mei 1609 (Drentsche Volksalmanak voor 1903, bladz. 30, 31).

s) Resolutie Drost en Gedeputeerden d.d. 4 Mei 1609.

4) Zie den inventaris van landschapspapieren d.d. 1627.