is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Assen, wederom voor zoover zij niet ter secretarie bewaard werden en dus in den eersten inventaris zijn vermeld. Hierbij valt echter op te merken, dat „eenige oude rekeningen van Timan ter Linde „(betreffende 't rentambt Dikninge) liggen in de Dickninger „kiste bij de blalïaerts" (zie kist „H");— terwijl daarentegen in deze kist nog werden aangetroffen „een rekeninge ende acquiten „van de kercken- ende torenbouw te Assen, 1663", en oude rekeningen van drosten en landschrijvers en Herman Wessels, acquitten tot oude domein-rekeningen en „een dose, daerin de „quitantiën van den ontfanger Herman Geerts . . . , alsoo in „de ontfangers-rekeningen-kiste geen plaetse is."

Kist „F" bevatte de notulen van de verpachting der generale middelen over Drente en over Coevorden, waarvan ook eenige ontbraken.

„In de kiste sub litera G- zijn de kerckelijcke saken ende „mescellania." „Vooreerst ten noorden, nae de schoorsteen, liggen „de kerckelijcke saken"; de protocollen der synodale resolutiën echter niet, deze lagen „in de secretarije als dagelijx gebruickt „wordende". Aan den zuidkant, naar de deur, bevonden zich de „mescellania". Deze „mescellania" bestonden hoofdzakelijk uit afgeloopen liassen met brieven (aan en van den Raad van State en de generaliteits-rekenkamer, de naburige provinciën, de drosten, de dingspelen en kerspelen enz enz.); verder stukken betreffende 't proces met den heer van Ruinen over't ressort der heerlijkheid, „verscheyden concepten, brieven, acten, resolutiën" enz., commissiën en instructiën voor gecommitteerden van Drente, een „ordre „opt voortbrengen van de militie door dese landtschap", registers van 't haardsteden-geld d d. 1671, 8 pakken met betaalde declaratiën en een oud landrecht. Hieruit blijkt, dat de hoofdzaak der varia zich naast resolutiën en andere stukken bevond in de eerste kist („A")

„De kiste litera H" werd gebruikt (aan den noord- of schoorsteenkant) voor „de blaffarts, brieven ende stucken, gehorende „tot het stift Dickinge", dus voor 't archief dezer gesaeculariseerde abdij, — (aan den zuid- of deurkant) voor „de blaffarts, brieven „ende stucken. behorende tot het convent Assen", dus voor 't archief dezer eveneens gesaeculariseerde abdij. Of deze omschrijving juist is, is moeilijk te zeggen. Zoo ja, dan is er sedert 1679 een