is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en ander van deze archieven verloren gegaan, zooals uit de inventarissen dier archieven blijkt. Van Dikninge vindt men daarin slechts één blaffer genoemd, van Assen is geen zoodanig register meer aanwezig.

„In de oude eijcken kiste, staende in de secretarije, sijn inge„lecht 112 stucken van processen ende remonstrantiën, eenige Bd' landtschap maer meestendeel particulieren toucherende, volgens d' besondere notule oft' register, daerin gelechtDeze „notule" is ons bewaard gebleven, waaruit alleen kan worden vastgesteld, dat vele dezer stukken zijn verloren gegaan. Enkele zijn over en bevinden zich bij de stukken betreffende de rechtspraak van Drost en Gedeputeerden op hunne rechtdagen.

Als bijlagen tot deze inventarissen van 1679 zijn daarbij gevoegd de zooeven genoemde „notule" en dan een „register ofte „opstellinge van alle de grondtschattinge-registers van derespective „carspelen der landtschap Drenthe, metten behoeve ende ancleven „van dien". Naar dit register zijn de stukken weder geordend, wat zonder bezwaar kon geschieden, omdat de stukken betreffende de kerspelen kerspelsgewijze bijeen zijn gevoegd en de stukken

van algemeenen aard afzonderlijk; eene indeeling, die een duidelijk overzicht geeft van 't aanwezige en practisch is in 't gebruik.

Zooals uit het gegeven overzicht blijkt, heeft Monter eenige groote rubrieken aangebracht, rubrieken die in later tijd althans voor een groot deel zijn bewaard gebleven. Zoo zullen wij de rubrieken privileges, liquidatie met de generaliteit, grondschattingsregisters, rekeningen, kerkelijke zaken, Dikninge en Assen ook later ontmoeten. In 't „kleine coffertien" bij kist B genoemd hebben wij waarschijnlijk te zien 't „kofferjen" van 1627, waarop reeds boven door mij is gewezen ').

Dan zouden dus de rubrieken privileges en liquidatie met de generaliteit tot de oudste afdeelingen van 't archief behooren. Daarnaast zou men kunnen noemen de rekeningen, die in 1627 althans achter elkander worden opgesomd ; terwijl de beide abdijarchieven waarschijnlijk ook toen reeds afzonderlijk werden geborgen. Nieuw zijn dan de rubrieken grondschattingsregisters, verklaarbaar omdat deze heffing na 1627 werd ingevoerd, en

l) Zie boven bladz. xvm.