is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„ter geleide aan 't Uitvoerend Bewind geconcipieerde missive „gearresteert, — zonder resumtie".

Zoowel 't rapport als de missive zijn niet van belang ontbloot, zij geven een wel wat gedetailleerd maar toch helder beeld van de wijze van werken der commissie; en omdat deze wijze van werken uit den aard der zaak grooten invloed heeft gehad op 't voorbrengsel van dien arbeid, den inventaris, schijnt het mij gewenscht den inhoud van rapport en brief hier te doen volgen.

„Burgers! *

„Op den 15 Februarij 1.1. wierden UwE. medeleden D. van der „Wjjck en Tonckens benevens de secretaris H. Vos verzogt en ge^ommitteert om ter voldoening aan 't extract uit het register der „besluiten van 't Uitvoerend Bewind der Bataafsche republiek „van den 11 Februarij 1.1. te ondersoeken de stukken ter secretarie „berustende, daarvan een lijste opmaken en voorts de vergadering „daarop te dienen van raport.

„Nadat in t extract als praemissen de aanleidende oorsaak is „ontwikkeld, so treflen wij in hetzelve aan twee hoofdzaaken, „welke ons worden opgelegd; en wel in de eerste plaats, wat er „noch bij onse secretarie behoorde gedrukt of in order gebragt te „worden, en ten tweeden welke chartres en archiven mitsgaders „staatsstukken, boeken en kaarten enz. ter secretarie of bij de „departementen van financie berustende zijn, met oogmerk om „daarvan bij de aanstaande introductie der departementale besturen de nodige beschikking te maaken.

„Het eerste vereischte, so gemakkelyk om na de tegenswoordige „omstandigheden af te handelen, zoude van 't zwaarste nasleep „zijn, indien men hetzelve in zijn uitgestrektheid opvattede. Niets „minder, burgers, vereischte eene nodige orde, dan eene nauwkeurige verdeeling van zaaken betrekkelyk tot staatszaaken, „tot jurisdictie, finantie enz., en een goeden aanwijzer van zaaken „en persoonen en waarvan wij niets dan eenige gebrekkige stuk„ken hebben aangetroffen. Echter om dit eerste artikel aangaande „het drukken van stukken, moeten wij verklaren, bij deeze ordre „van zaaken geene ontmoet te hebben, maar veele bijeenfoede„rative regering, welke behoorden ter pers gelegd te worden. „Wij moeten also aanmerken, dat generaale besluiten, in verschil-