is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„lende betrekkelykheid, nimmer stipt na de letter kunnen uitgeroerd worden, terwijl de aard van betrekkelykheid vordert, dat „de toepassing na het voorwerp geschiede en niet omgekeerd. „Het Uitvoerend Bewind heeft zich zekerlyk den staat der secretarie niet so kunnen voorstellen als wij. Hebben wij dan met „geen mogelykheid de orde in eene secretarie na behooren kunnen „herstellen, hebben wij echter getracht, met overhaasting deeze „en geene stukken beter te plaatsen en de stukken dewelke wij „in kisten van 't transport der stukken in den jaare 1795, om „den vijand na Groningen gezonden en herwaarts teruggevoerd, „te sorteeren, om soveel mogelyk iets te doen. "Wij besluiten „also dit eerste artikel met te verklaaren, dat wij UwL. geene „stukken weeten aan te haaien, welke voor het oogmerk van het „Uitvoerend Bewind, om namentlyk daarover eene beschikking „te maaken bij de introductie van de departementale bestuuren, „zouden dienen om gedrukt te moeten worden. Terwijl wij om„trent de orde reeds genoeg meenen gezegd te hebben, om UwL. „de onmogelykheid daarvan in zulk een korte tijd te doen ge„voelen.

„2e. Wij zullen also overgaan tot het tweede artikel, hetwelk „vereischt, dat wij een inventaris van de stukken ter secretarie „berustende behooren over te geven, welke wij d' eer hebben „hierbij over te leggen; en daarbij moeten aanmerken, dat wij „geen uitslag ziende om in zulk een korte tijd, na bevind der „secretarie, eenen ordentelyken, netten en welgereguleerden inventaris te kunnen aanbieden, te rade hebben moeten worden, om „geheel plaatslijk te werk te gaan, dat is om aan eene kant van „de secretarie te beginnen en aan de andere te eindigen. Gyl. „zult ondekken, dat er zomwijlen een zaakelyke ordre plaats „heeft, en dit is veroorzaakt, omdat wij eerst het plan hadden, „om alles na betrekkelykheid van zaaken, de stukken te ran„geeren; dan wij ondervonden weldra, dat men alsdan met de „tijd te kort zoude schieten, en wij twijffelen niet, of men zal „aan de omstandigheden differeren en van ons niet vorderen, dat „hetgeen jaaren herwaarts had behooren te geschieden, door ons „in zulk een korte tijd goed en regelmatig konde bewerkstelligd „worden. Intuschen de schifting zal na deezen inventaris wel „kunnen geschieden en dan komen bij te voorsiene verzendingen,