is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„waarbij stuk voor stuk moet behandelt worden, de zaaken van „zei ver, ten oogmerk dienende, regelmatiger. Wij geven also dezen „inventaris aan UwL. beoordeeling over, en hebben verders nodig „gevonden, om eene missive ten geleide te concipieeren, welke „wij tevens Uwlieden aanbieden.

„Gelijkheid, Vrijheid, Broederschap.

„Het Intermediair Administratief „Bestuur van 't voormalig gewest Drenthe

yj cl tl 11

„Het Uitvoerend Bewind der

„Bataafsche republiek.

„Assen,

„Burgers Directeurs!

„Toen wij UL. besluit van den 11 Febr. 1.1. op den 15<ien daaraanvolgende d' eer hadden te ontfangen, waren wij al aanstonds „beducht, dat onsen yver, om met allen spoed daaraan te voldoen, met weinig kans zoude ontkomen van schipbreuk te lijden. — „Onze commissie daartoe benoemd liedt niet na van telkens hunne „bekommering te openbaren, dat noch aan een goede orde, noch „aan een spoedig werk met mogelykheid zoude kunnen voldoen. „Dan de tijd onzer ontbinding naderde, en meteen wierd eene „afdoening van zaken des te noodzakelyker. — Wij willen UL., bij „het insien van den hiernevens gevoegden inventaris van stukken „ter secretarie alhier berustende, doen opmerken, dat de vorige „regering, beducht over 's lands secretarie in de troubele tyden „van 't begin des jaars 1795, het besluit nam om veele stukken, „en waarop men den meesten prijs stelde, te voeren en naar een „zekerde en veiliger plaats. — Dit werk van een onaangenamen „aart geschiede natuurlijk niet met die bedaardheid en orde, als „vreedsamer en langer voorsiene tijden zouden veroorloovd hebben. Was dan de pakking niet van de gelukkigste, de ontpakking „weinig tijds daarna heeft ook al geen beter lot getroffen. — Veele „stukken waren nog in de kisten, andere kwalijk geplaats. — „Registers van stukken trof men niet aan dan stukswijse, geen „een volledig, en hierom kon van dezelve geen't minste gebruik

worden gemaakt. De tijd echter verliep, en daarom heeft men moeten afzien om alles, gelijk men begonnen had, na den aart van zaken en tijden te plaatsen; en men oordeelde veiligst zee-