is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

financiën in Drente, waaronder de bosschen, vaarten en venen *). De leden dezer commissie, Drenten, konden een geschikte brug vormen tusschen 't Overijselsch departementaal bestuur en 't voormalig gewest Drente. Doch niet gemakkelijk verdroegen de Drenten de samenvoeging; zij wilden weder zelfstandig zijn, wat hun 3 jaren later gelukte.

Uit de notulen van 't Departementaal bestuur noch uit de notulen der Drentsche commissie blijkt van eene overbrenging der Drentsche staten-archieven naar Zwolle. Wij mogen dus vermoeden, dat deze overbrenging niet heeft plaats gevonden. Te minder was er noodzakelijkheid voor zulk een transport, omdat de Drentsche commissie toch Assen tot zetel behield voor hare vergaderingen en dus 't noodige toezicht op de archieven kon uitoefenen.

Er zijn bovendien nog een paar kleinigheden, die ervoor pleiten, dat inderdaad de Drentsche archieven te Assen zijn gebleven. Op 23 Augustus 1802 machtigde de Drentsche commissie uit 't Departementaal bestuur van den Ouden IJsel den commies „alle prothocollen en papieren, tot de burgerwapening „enige relatie hebbende, op de secretarie te doen overbrengen"2), dus naar Assen. Dit zou voorzeker niet zijn geschied, wanneer een later transport van Assen naar Zwolle moest volgen. Toen waren dus de Drentsche staten-archieven nog te Assen. In 't begin van Juli 1802 was 't Departementaal bestuur opgetreden. Wanneer een paar maanden later nog de Drentsche archieven te Assen zijn, valt te vermoeden, dat zij daar bij voortduring zijn gebleven. — Met 1 Augustus 1805 heeft Drente weder een eigen bestuur ontvangen in 't Landschapsbestuur en den Raad van Financiën. Het staatsbesluit d.d. 26 Juli 1805 N°. 8 schreef voor, dat gecommitteerden van Drente en Overijsel te zamen zouden schiften de stukken op de departementale secretarie voorhanden, opdat Drente zou ontvangen wat haar toekwam. Het rapport der Drentsche gecommitteerden bericht, dat 't Departementaal bestuur van Overijsel uittreksel zou geven uit de departementale notulen, voor zoover 't verhandelde Drentsche zaken betrof; dat de losse stukken betreffende Drente, voor zoo-

') Over 6 Juli 1802—1806 Juli 22 heeft deze commissie gefungeerd. s) Notulen der commissie i. d.