is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wilde nagaan. Zijne indeeling blijft echter verwerpelijk, omdat zij niet is gegrond op den ouden toestand der archieven, doch er eene is van eigen vinding. Dit blijkt uit de afdeelingen, waarover de stukken door hem zijn verdeeld :

1. „ Diverse zaken";

2. „Stukken van het voormalig klooster Assen";

3. „Stukken van het voormalig klooster Dikninge";

4. „Jagt en visscherij";

5. „Grens- en limietscheidingen";

6. „Stadhouders, stadhouderschap, leden van het vorstelijke

„huis enz.";

7. „Admiraliteit, zeezaken, convoijen en licenten"; 8 „Justitie, politie, geregtelijke zaken enz.";

9. „Oorlog en militaire zaken";

10. „Waterstaat, vaarten, venen, wateren, wegen, bruggen,

„gebouwen enz.";

11. „Kerkelijke zaken";

12. „Belastingen";

18. „Rentambten, domeinen" enz.";

14. „Gemeentelijke zaken";

15. „Ingekomene en verzondene stukken" ;

16. „Gedrukte plakaten en publikatiën";

17. „Gedrukte ordonnantiën, reglementen enz."; 18 „Prothocollen en registers" ;

19. „Financiën, fondsen, generaliteitslasten en betalingen, comp¬

tabiliteit enz. enz.".

Daarna volgen, niet in de inhoudsopgave vermeld,:

20. „Rekeningen en verantwoordingen enz. enz.";

21. „Paketje met de volgende negen stukken" (aangekocht in

1861 op de auctie Mr. J. W. Keiser te Groningen, en blijkbaar later tusschengeschreven);

22. het aanwezige op de „kleine Archievenkamer": staten van

oorlog, — extracten daaruit, — petitiën van den Raad van State, — declaratiën van betalingen ten dienste der generaliteit, — protocollen van oorlogslasten, — registers van resolutiën der Staten-Generaal, — protocollen van 't verhandelde op de rechtdagen, — protocollen van ordon-