is toegevoegd aan je favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en was dus aangewezen voor 't archivariaat, de minister wilde dus voorstellen hem op 't toen door hem genoten tractement van rijkswege aan te stellen tot archivaris, waarna een ander tot ambtenaar ter griffie kon worden benoemd Gedeputeerde Staten verklaarden toen, aan de Staten te zullen voorstellen „het oud-archief dezer provincie aan den eventueel geheel van „rijkswege te benoemen archivaris van Drenthe over te geven" 2).

Dientengevolge kwam ter Statenvergadering van 1 Juli 1879 een brief in van Gedeputeerde Staten d. d. 13 Juni 1879 N°. 36 waarbij zij machtiging verzochten tot overdracht, onder eenige' voorwaarden, van het oud-archief aan den te benoemen rijksarchivaris in Drente, terwijl zij tevens de gevoerde briefwisseling met den minister overlegden 3). Op 8 Juli d. a. v. werd het voorstel van Gedeputeerde Staten zonder hoofdelijke stemming aangenomen, „weshalve besloten is Gedeputeerde |Staten te magtigen „om het oud-archief dezer provincie, dat is het archief betreffende den tijd voorafgegaan aan het jaar 1814, aan den te „benoemen rijksarchivaris in Drenthe over te geven, onder „voorwaarde:

„1°. dat het oud-archief voortdurend in de hoofdplaats der „provincie gevestigd zal blijven;

„2#. dat aan Gedeputeerde Staten steeds gevraagde inlichtingen „zullen worden verstrekt en desverlangd kosteloos afschriften „van archiefstukken; en

„3". dat Gedeputeerde Staten eveneens inlichtingen en kosteloos afschriften zullen kunnen bekomen voor gemeenten en „veen- en waterschappen in de provincie" 4).

Bij koninklijk besluit d.d. 2 Augustus 1879 N°. 18 is daarop, met ingang van 1 October d.a.v., tot (rijks)archivaris in Drente benoemd de heer G. R. W. Kijmmell, wiens instructie werd vastgesteld bij ministerieele beschikking d. d. 23 Augustus 1879

'i Missive van den Minister van Binnenlandsche Zaken aan Gedeputeerde Staten d.d. 25 Maart 1879 La. K. afd. K. W.

2) Missive van Gedeputeerde Staten aan den Minister van Binnenlandsche Zaken d. d. 4 April 1879 N°. 13.

') Gedrukte Statennotulen d. d. 1879 bladz. 11 en 78—85.

4) Gedrukte Statennotulen d. d. 1879 bladz. 22, 23.

6