is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

brand als wanneer hij terstond aanwezig moest zijn (art. 16).

Van de archieven zou hij een wetenschappelijken inventaris aanleggen volgens een door den minister goed te keuren plan. Bovendien zou hij inventarissen vervaardigen der boeken en gedrukte stukken, en alle inventarissen bijhouden (art. 6). Alle archivalia en drukwerken zou hij voorzien van een stempel, opdat bij verloren gaan de herkomst steeds mocht blijken (art. 7).

Gemeente-, veen- en waterschapsbesturen in Drente zou hij behulpzaam zijn in het ordenen en rangschikken hunner archieven, wanneer hem dit door den minister of Gedeputeerde Staten werd opgedragen (art. 11).

Zijne verplichtingen met betrekking tot het gebruik van 't archief steunen grootendeels op 't bovengenoemd koninklijk besluit d. d. 26 Juni 1856 N". 79. Aan de hoofden der departementen van algemeen bestuur, de hooge colleges van staat, de rechterlijke autoriteiten, den commissaris des konings en de Gedeputeerde Staten van Drente zou hij geven de gevraagde inlichtingen en desverlangd kosteloos afschriften van archiefstukken, door hem te collationeer en en te authentiseeren. Gedeputeerde Staten konden deze inlichtingen ook verlangen voor gemeenten en veen- en waterschappen in de provincie (art. 8). In alle andere gevallen vordert hij een schrijfloon, dat hij zou aanteekenen in een register, in 's rijks schatkist zou storten en verantwoorden aan den minister (art. 9).

Het archief zou voor 't publiek toegankelijk zijn op de eerste 4 werkdagen der week (behalve op feestdagen) van 10—3 uren (art. 13); de archivaris bevond zich dan in 't aan 't archief verbonden vertrek (art. 12). Hij zou de hand houden aan het bij 't meergenoemde koninklijk besluit d. d. 1856 bepaalde omtrent de toelating tot en 't gebruik van 't archief (art. 14). Ook de boeken zouden door de bezoekers geraadpleegd worden in de werkkamer (art. 15). In de localen mocht niet worden gerookt (art. 16).

Jaarlijks moest de archivaris, door tusschenkomst van den archivaris des rijks, verslag zenden aan den minister omtrent den toestand van 't gebouw, de verzamelingen en de reddingsen brandbluschmiddelen, — de ordening en inventarisatie, — de aanwinsten en verliezen, — de gelden, — 't gebruik van 't