is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

goede richting, al schijnt openbaarheid tot 1850 zonder bezwaar te kunnen worden gesteld.

Vrijdom van briefport met verschillende colleges en autoriteiten werd den rijksarchivarissen verleend bij koninklijk besluit d.d 25 Januari 1878 (Stbl. N®. 2), welke vrijdom werd uitgebreid

?l™lijke besIuiten d d- 12 Juli 1889 N®. 17, 23 November 189 < N°. 36 en 28 Juli 1905 N® 39.

Voor vergoeding van reis- en verblijfkosten, in dienst gemaakt, geldt het koninklijk besluit d. d. 5 Januari 1884 (Stbl. Nu. 4),

gewiJzigd biJ koninklijk besluit d.d. 24 Februari 1898 (Stbl. N°. 56).

Het verbod tot aankoop zonder machtiging van den minister van binnenlandsche zaken werd bij latere ministerieele beschikkingen opgeheven, voor zoover de aankoop niet meer dan ƒ 50,— bedroeg.

Ten slotte valt nog te vermelden een belangrijke beslissing ten opzichte van de afgifte van afschriften van archiefstukken ').

aardoor staat vast, dat ongezegelde afschriften alleen kunnen ^0r,6^, a%egeven a's zij ongeteekend zijn; een geauthentiseerd afschrift moet dus op zegel zijn geschreven. Vrijdom van zegel kan men niet verkrijgen door met een gestempelde handteekenmg het stuk te waarmerken. Alle geauthentiseerde afschriften moeten dus op zegel worden geschreven.

De toestand der bewaarplaats van 't archief was, wij zagen -t, niet gunstig in 1879. Het volgend jaar was zij nog verergerd. Toen toch is, op verzoek van het provinciaal bestuur, in locaal N«. 2 (berglocaal) eene groote verschikking aangebracht om de verdere doorbuiging van den vloer tegen te gaan enden druk over te brengen ter plaatse, waar steunpunten zwaarte toelieten2). Daarom werd in 1881 met vreugde tegemoet gezien de tegen 1882 voorgenomen verbetering der bestaande bureaux der provinciale griffie; gehoopt werd, dat ook 't rijksarchief

') Periodiek Woordenboek van administratieve en rechterlijke beslissingen m zake de vermogensbelasting, registratie, zegel, hypotheken, successierecht, kadaster, notariaat enz. enz. Ie gedeelte 1897, N°. 8980, bladz. 165-168. , ) Jaarverslag van den (rijks)archivaris over 1880, in Verslagen omtrent s rijks oude archieven, III bladz. 55.